ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 20.03.2018

Особлива інформація на 20.03.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Пекуровська Олена Миколаївна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

16.03.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 14030, м. Чернiгiв, вулиця Захисникiв України, 9
4. Код за ЄДРПОУ 14310922
5. Міжміський код та телефон, факс 04622 3-33-15, 04622 3-33-15
6. Електронна поштова адреса chprt@chprt.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

16.03.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№54, Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

20.03.2018

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://chprt.pat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

20.03.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}