ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 03.05.2018

Особлива інформація на 02.05.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.05.2018Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКузьменко Валерiй Миколайовичн/д, н/д, н/д0.877736
Зміст інформації:
02 травня 2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради Кузьменка Валерiя Миколайовича у зв'язку зi смертю. Пiдстава: Свiдоцтво про смерть серiя I-ЕЛ № 320612, видане Чернiгiвським мiським вiддiлом державної реєстрацiї актiв цивiльного стану Головного територiального управлiння юстицiї у Чернiгiвськiй областi. Володiв 0,877736% в Статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав. Перебував на посадi з 26.02.2018р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.