ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 07.03.2019

Особлива інформація на 07.03.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

N з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

106.03.2019Пекуровський Iгор Леонiдович-10.01446216.934494
Зміст інформації:
Дата отримання емiтентом iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв - "06" березня 2019 року. "06" березня 2019 року iз Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерного товариства, наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", товариство отримало iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства. Перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерного товариства, складено станом на 27.02.2019 року. Пакет акцiй Пекуровського Iгора Леонiдовича, у власностi якого знаходилось 144717 шт. простих iменних акцiй, що становило 10,014462% загальної кiлькостi акцiй, та 10,014462% голосуючих акцiй Товариства збiльшився шляхом прямого набуття на 100000 шт. простих iменних акцiй, що становить 6,920032% загальної кiлькостi акцiї та 6,920032% голосуючих акцiй i став дорiвнювати 244717 шт. простих iменних акцiй, що становить 16,934494% загальної кiлькостi акцiй та 16,934494 % голосуючих акцiй. Пiдсумковий пакет голосуючих акцiй - 16,934494%.
206.03.2019Пекуровський Олександр Леонiдович-4.07223110.992263
Зміст інформації:
Дата отримання емiтентом iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв - "06" березня 2019 року. "06" березня 2019 року iз Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерного товариства, наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", товариство отримало iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства. Перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерного товариства, складено станом на 27.02.2019 року. Пакет акцiй Пекуровського Олександра Леонiдовича, у власностi якого знаходилось 58847 шт. простих iменних акцiй, що становило 4,072231% загальної кiлькостi акцiй, та 4,072231% голосуючих акцiй Товариства збiльшився шляхом прямого набуття на 100000 шт. простих iменних акцiй, що становить 6,920032% загальної кiлькостi акцiї та 6,920032% голосуючих акцiй i став дорiвнювати 158847 шт. простих iменних акцiй, що становить 10,992263% загальної кiлькостi акцiй та 10,992263 % голосуючих акцiй. Пiдсумковий пакет голосуючих акцiй - 10,992263%.
306.03.2019ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРАНД"2282317913.8400640
Зміст інформації:
Дата отримання емiтентом iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв - "06" березня 2019 року. "06" березня 2019 року iз Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерного товариства, наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", товариство отримало iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства. Перелiк акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерного товариства, складено станом на 27.02.2019 року. Пакет акцiй ТОВ "ГРАНД", у власностi якого знаходилось 200000 шт. простих iменних акцiй, що становило 13,840064% загальної кiлькостi акцiй, та 13,840064% голосуючих акцiй Товариства зменшився шляхом прямого вiдчудження на 200000 шт. простих iменних акцiй, що становить 13,840064% загальної кiлькостi акцiї та 13,840064% голосуючих акцiй i став дорiвнювати 0 шт. простих iменних акцiй, що становить 0% загальної кiлькостi акцiй та 0% голосуючих акцiй. Пiдсумковий пакет голосуючих акцiй - 0%.