ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 18.02.2014

Особлива інформація на 18.02.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Пекуровська Олена Миколаївна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

18.02.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 14030, м. Чернiгiв, вул. Одинцова, буд. 9
4. Код за ЄДРПОУ 14310922
5. Міжміський код та телефон, факс (04622) 3-33-15, (04622) 3-33-15
6. Електронна поштова адреса chprt@chprt.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

18.02.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

chprt.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

18.02.2014

(дата)