ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 18.02.2014

Особлива інформація на 18.02.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нОбраноДиректорПекуровська Олена МиколаївнаНМ, 238680, 01.12.2005, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi4.4834
Зміст інформації:
За рiшенням засiдання наглядової ради ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 18.02.2014 року (протокол № 17) обрано на посаду директора Пекуровську Олену Миколаївну у зв'язку з подовженням термiну повноважень. Володiє 4,4834% в Статутному капiталi. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння ВАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА", директор ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА". Посадова особа обрана термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нПрипинено повноваженняДиректорПекуровська Олена МиколаївнаНМ, 238680, 01.12.2005, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi4.4834
Зміст інформації:
За рiшенням засiдання наглядової ради ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 18.02.2014 року (протокол № 17) припинено повноваження директора Пекуровської Олени Миколаївни у зв'язку з переобранням. Володiє 4,4834% в Статутному капiталi. Перебувала на посадi директора ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" з 18.02.2011 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.