ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 21.02.2017

Особлива інформація на 18.02.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.02.2017Припинено повноваженняДиректорПекуровська Олена МиколаївнаНМ, 238680, 07.12.2016, Деснянський РВ у м. Чернiговi УДМС України в Чернiгiвськiй областi4.885611
Зміст інформації:
За рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 18.02.2017 року (протокол № 19) припинено повноваження директора Пекуровської Олени Миколаївни (паспорт НМ № 238680, виданим Деснянським РВ у м. Чернiговi УДМС України в Чернiгiвськiй областi 07.12.2016р.) у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє 4,885611% в Статутному капiталi. Перебувала на посадi директора ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" з 18.02.2014 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.02.2017ОбраноДиректорПекуровська Олена МиколаївнаНМ, 238680, 07.12.2016, Деснянський РВ у м. Чернiговi УДМС України в Чернiгiвськiй областi4.885611
Зміст інформації:
За рiшенням засiдання Наглядової ради ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХIКА" вiд 18.02.2017 року (протокол № 19) обрано на посаду директора Пекуровську Олену Миколаївну (паспорт НМ № 238680, виданим Деснянським РВ у м. Чернiговi УДМС України в Чернiгiвськiй областi 07.12.2016р.) у зв'язку з переобранням. Володiє 4,885611% в Статутному капiталi. Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХIКА". Посадова особа обрана термiном до 17 лютого 2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.