ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Особлива інформація на 21.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової радиПекуровський Леонiд Йосиповичн/д, н/д, н/д10.991571
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 21.04.2017р. (Протокол № 22) прийнято рiшення припинити повноваження Голови Наглядової ради Пекуровського Леонiда Йосиповича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє 10,991571% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 158837 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 09.04.2014р. по 21.04.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
21.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКузьменко Валерiй Миколайовичн/д, н/д, н/д0.877736
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 21.04.2017р. (Протокол № 22) прийнято рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Кузьменко Валерiя Миколайовича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє 0,877736% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 12684 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 09.04.2014р. по 21.04.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
21.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиПекуровський Iгор Леонiдовичн/д, н/д, н/д10.014462
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 21.04.2017р. (Протокол № 22) прийнято рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Пекуровського Iгора Леонiдовича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє 10,014462% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 144717 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 09.04.2014р. по 21.04.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
21.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиШвець Андрiй Михайловичн/д, н/д, н/д10.337628
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 21.04.2017р. (Протокол № 22) прийнято рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Швець Андрiя Михайловича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє 10,337628% в Статутному капiталi кiлькiсть акцiй - 149387 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 09.04.2014р. по 21.04.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
21.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиПекуровський Олександр Леонiдовичн/д, н/д, н/д4.072231
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 21.04.2017р. (Протокол № 22) прийнято рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Пекуровського Олександра Леонiдовича у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє 4,072231% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 58847 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 09.04.2014р. по 21.04.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
21.04.2017Припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїДубiна Наталiя Андрiївнан/д, н/д, н/д0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 21.04.2017р. (Протокол № 22) прийнято рiшення припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Дубiни Наталiї Андрiївни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Часткою в Статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 09.04.2014р. по 21.04.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
21.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїЖуравльова Ольга Валерiївнан/д, н/д, н/д2.63321
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 21.04.2017р. (Протокол № 22) прийнято рiшення припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Журавльової Ольги Валерiївни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє 2,633210% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 38052 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 09.04.2014р. по 21.04.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
21.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїПекуровська Ольга Кузьмiвнан/д, н/д, н/д4.260317
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 21.04.2017р. (Протокол № 22) прийнято рiшення припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Пекуровської Ольги Кузьмiвни у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Володiє 4,260317% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 61565 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 09.04.2014р. по 21.04.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
21.04.2017ОбраноГолова Нагядової радиПекуровський Леонiд Йосиповичн/д, н/д, н/д10.991571
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 21.04.2017р. (Протокол № 22) та рiшенням засiдання наглядової ради вiд 21.04.2017р. (Протокол № 1) прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Пекуровського Леонiда Йосиповича. Володiє 10,991571% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 158837 шт.). Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "Новатор-сервiс", директор. Посадова особа обрана термiном до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
21.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиШвець Андрiй Михайловичн/д, н/д, н/д10.337628
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 21.04.2017р. (Протокол № 22) прийнято рiшення обрати Члена Наглядової ради Швець Андрiя Михайловича. Володiє 10,337628% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 149387 шт.). Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПП "Ефiр-М", директор. Посадова особа обрана термiном до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
21.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиПекуровський Iгор Леонiдовичн/д, н/д, н/д10.014462
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 21.04.2017р. (Протокол № 22) прийнято рiшення обрати Члена Наглядової ради Пекуровського Iгора Леонiдовича. Володiє 10,014462% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 144717 шт.). Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Гранд", директор. Посадова особа обрана термiном до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
21.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиПекуровський Олександр Леонiдовичн/д, н/д, н/д4.072231
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 21.04.2017р. (Протокол № 22) прийнято рiшення обрати Члена Наглядової ради Пекуровського Олександра Леонiдовича. Володiє 4,072231% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 58847 шт.). Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка", дизайнер. Посадова особа обрана термiном до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
21.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиЖуравльова Ольга Валерiївнан/д, н/д, н/д2.63321
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 21.04.2017р. (Протокол № 22) прийнято рiшення обрати Члена Наглядової ради Журавльову Ольгу Валерiївну. Володiє 2,633210% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 38052 шт.). Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "ЮТЕМ-Iнжинирiнг" ПП ВКФ "Платiнум", головний бухгалтер. Посадова особа обрана термiном до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
21.04.2017ОбраноГолова Ревiзiйної комiсiїДубiна Наталiя Андрiївнан/д, н/д, н/д0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 21.04.2017р. (Протокол № 22) та рiшенням засiдання ревiзiйної комiсiї вiд 21.04.2017р. (Протокол № 1) прийнято рiшення обрати Головою ревiзiйної комiсiї Дубiну Наталiю Андрiївну. Часткою в Статутному капiталi Товариства не володiє. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПП "Ефiр-М" ДП "ТРК "Номiнал", економiст. Посадова особа обрана термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
21.04.2017ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїПекуровська Ольга Кузьмiвнан/д, н/д, н/д4.260317
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 21.04.2017р. (Протокол № 22) прийнято рiшення обрати Члена Ревiзiйної комiсiї Пекуровську Ольгу Кузьмiвну. Володiє 4,260317% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 61565 шт.). Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПрАТ "Новатор-сервiс", бухгалтер. Посадова особа обрана термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.
21.04.2017ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїДанькевич Ольга Вiкторiвнан/д, н/д, н/д0.062695
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 21.04.2017р. (Протокол № 22) прийнято рiшення обрати Члена Ревiзiйної комiсiї Данькевич Ольгу Вiкторiвну. Володiє 0,062695% в Статутному капiталi (кiлькiсть акцiй - 906 шт.). Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Пласт-бокс", бухгалтер. Посадова особа обрана термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.