ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Особлива інформація на 24.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Пекуровська Олена Миколаївна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

24.04.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 14030, м. Чернiгiв, вул. Захисникiв України (Одинцова), буд. 9
4. Код за ЄДРПОУ 14310922
5. Міжміський код та телефон, факс 04622 33315, 04622 33315
6. Електронна поштова адреса chprt@chprt.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

24.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

79, Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

26.04.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.chprt.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}