ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Пекуровська О.М.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.04.2013

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА"
1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14310922
1.4. Місцезнаходження Україна, Чернігівська область, -, м.Чернiгiв, 14030, Одинцова, 9
1.5. Міжміський код та телефон, факс (04622) 33315, 33315
1.6. Електронна поштова адреса емітента pobutradiotekhnika@cn.relk.com


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

82, Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

29.04.2013

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

chprt.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.04.2013

(дата)