ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Товариство створене вiдповiдно до наказу № 813 Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Чернiгiвськiй областi вiд 11.12.1995 р. шляхом перетворення Державного пiдприємства "Славутич - сервiс" у вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" згiдно з Указом Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26.11.1994 р. №699/94.
Товариство було зареєстроване як суб'єкт пiдприємницької дiяльностi виконкомом Чернiгiвської мiської ради 26.12.1995 р. (розпорядження № 423-р). Мiсцезнаходження Товариства: 14030, Україна, м. Чернiгiв, вул. Одинцова, 9.
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", що набрав чинностi 29.04.2009 р., Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" перейменоване у Публiчне акцiонерне товариство "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" 18.02.2011 року.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство складається з одного пiдприємства, структурних пiдроздiлiв 2 (оренда, торговий вiддiл), видiлених на окремий баланс та дочiрнiх пiдприємств немає. Намiрiв про змiни в органiзацiйнiй структурi в перспективi розвитку не закладено.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій З боку третiх осiб пропозицiї щодо реорганiзацiї не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" пiдтверджена Наказом № 1 вiд 02.01.2013 року у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. №996-ХIУ, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), iнструкцiй та iнших нормативних актiв, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансової звiтностi. На вимогу статтi 12 «Застосування мiжнародних стандартiв» Закону про бухгалтерський облiк, починаючи з 01 сiчня 2012 року, пiдприємство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом облiку по фактичним витратам, за виключенням фiнансових iнструментiв, що оцiнюються по справедливiй вартостi, змiни якої вiдображаються в складi прибутку або збитку за перiод, i активiв, наявних для продажу, що вiдображаються по справедливiй вартостi.
Облiкова полiтика Пiдприємства передбачає дотримання основних принципiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi: обачностi, повноти висвiтлення, автономностi, послiдовностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання сутностi над формою, прiоритету iсторичної (фактичної) собiвартостi, єдиного грошового вимiрника та перiодичностi.
Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.З 1 сiчня 2012 року Пiдприємство прийняло МСФЗ (IРК.5) 1 « Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi».Перша фiнансова звiтнiсть пiдприємства за МСФЗ складається на 31 грудня 2013 року.Порiвняльна iнформацiя подається в фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня 2013 року.
Iдентифiкованi об’єкти основних засобiв об’єднуються у класи. Клас основних засобiв – це група основних засобiв, однакових за характером i способом використання в дiяльностi пiдприємства. В бухгалтерському облiку формуються наступнi класи:
- Земельнi дiлянки,
- Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої.
- Машини та обладнання.
- Транспортнi засоби.
- Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi).
- Iншi основнi засоби.
Собiвартiсть об’єкта основних засобiв складається з:
а) цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок.
б) будь-яких витрат, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
в) первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований, зобов’язання за якими суб’єкт господарювання бере або коли купує цей об’єкт, або коли використовує його протягом певного перiоду з метою, яка вiдрiзняється вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду
Собiвартiсть об’єкта основних засобiв, створеного власними силами, визначається з використанням тих самих принципiв, як i для придбаного активу.
Пiсля первiсного визнання об’єктiв основних засобiв подальшi витрати подiляються на: - ремонти та технiчне обслуговування;
- добудову або дообладнання;
- модернiзацiю та/або замiну значних частин об’єкта (компонентiв).
Для iдентифiкованих об’єктiв основних засобiв по визначених класах встановлюються прямолiнiйний метод амортизацiї. При передачi в експлуатацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується 100% знос.
Визнання балансової вартостi об’єкта основних засобiв припиняється:
а) пiсля вибуття, або
б) коли не очiкують майбутнiх економiчних вигод вiд його використання або вибуття.
Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи - витрати на будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю (iншi витрати, що збiльшують первiсну вартiсть), виготовлення, придбання об'єктiв необоротних активiв (у тому числi необоротних матерiальних активiв, призначених для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються пiдприємством. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи на дату складання фiнансової звiтностi оцiнюються за їх фактичною собiвартiстю та включаються до статтi «Основнi засоби» звiту про фiнансовий стан (балансу). Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи на дату складання фiнансової звiтностi оцiнюються за їх фактичною собiвартiстю та включаються до статтi «Нематерiальнi активи» звiту про фiнансовий стан (балансу).
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли:
а) є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю;
б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
Нерухомiсть, яка придбана або створена з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу Товариства (iнвестицiйна нерухомiсть) первiсно оцiнюється за її собiвартiстю. Якщо окремий об’єкт нерухомостi одночасно використовується у власному виробництвi, при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей Товариства та одночасно частина такої нерухомостi здається в оренду iншим особам, то критерiєм вiднесення нерухомостi до iнвестицiйної є питома вага корисної площы зданої в оренду нерухомостi. Якщо питома вага зданої в оренду корисної площi перевищує 50% всiєї корисної вiдповiдного об’єкта нерухомостi, то такий об’єкт нерухомостi визнається як iнвестицiйна нерухомiсть. Визнання iнвестицiйної нерухомостi припиняється (виключається зi звiту про фiнансовий стан) при вибуттi або коли iнвестицiйна нерухомiсть вилучається з використання на постiйнiй основi i не очiкується жодних економiчних вигод вiд її вибуття.
Прибутки або збитки, що виникають через вибуття або лiквiдацiю iнвестицiйної нерухомостi, визначаються як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу i визнаються у прибутку або збитках у перiодi вибуття чи лiквiдацiї.
Запаси – це активи, якi:
- утримуються для продажу у звичайному ходi господарської дiяльностi (наприклад, товари, якi було придбано для реалiзацiї в роздрiбнiй торгiвлi);
- перебувають у процесi виробництва для такого продажу або
- iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.
Класифiкацiя запасiв:
- товарнi запаси;
- запаси сировини i матерiалiв;
- запаси промiжних етапiв виробництва;
- готова продукцiя.
Склад витрат, якi входять до собiвартостi запасiв:
1) витрати на придбання;
2) витрати на обробку (витрати на виробництво);
3) iншi витрати, понесенi для приведення запасiв в їх поточний стан та мiсце розташування.
Спосiб розрахунку собiвартостi запасiв – специфiчна iдентифiкацiя витрат.
Фiнансовi iнструменти в бухгалтерському облiку подiляються на:
- фiнансовi активи,
- фiнансовi зобов'язання,
- iнструменти власного капiталу i
- похiднi фiнансовi iнструменти.
Фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання вiдображається у балансi, якщо пiдприємство є стороною – укладачем контракту щодо фiнансового iнструмента.
Фiнансовi активи включають:
- грошовi кошти, не обмеженi для використання, та їх еквiваленти;
- дебiторську заборгованiсть, не призначену для перепродажу, яка виникла в наслiдок контракту, що надає право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого пiдприємства;
- фiнансовi iнвестицiї;
- фiнансовi активи, призначенi для перепродажу;
- iншi фiнансовi активи.
Фiнансове зобов'язання – контрактне зобов'язання:
а) передати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому пiдприємству;
б) обмiнятися фiнансовими iнструментами з iншим пiдприємством на потенцiйно невигiдних умовах.
в) iншi контрактнi зобов’язання, розрахунки за яким будуть або можуть бути здiйсненi iнструментами власного капiталу Товариства.
Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов’язання в такий спосiб:
- фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у складi прибуткiв або збиткiв (призначенi для торгiвлi),
- iншi фiнансовi зобов'язання.
До iнструментiв власного капiталу належать:
- простi акцiї та
- iншi види власного капiталу.
Похiднi фiнансовi iнструменти включають:
- ф'ючерснi контракти,
- форварднi контракти та
- iншi похiднi фiнансовi iнструменти.
Покупка або продаж фiнансових активiв, передача яких передбачається в термiни, установленi законодавчо або правилами даного ринку (покупка i продаж на стандартних умовах), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Товариство прийняло на себе зобов'язання передати фiнансовий актив. Всi iншi операцiї по придбанню визнаються, коли Товариство стає стороною договору у вiдношеннi даного фiнансового активу. Товариство списує фiнансовий актив з облiку тiльки у випадку припинення прав на грошовi потоки за вiдповiдним договором, або у випадку передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншому пiдприємству. Якщо Товариство не передає, але в той же час не зберiгає основнi ризики i вигоди вiд володiння активом i продовжує контролювати переданий актив, то вона продовжує вiдображати свою частку в даному активi i пов'язаному з ним зобов'язаннi в сумi передбачуваного вiдшкодування. Якщо Товариство зберiгає всi основнi ризики i вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, вона продовжує враховувати даний фiнансовий актив.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.
В бухгалтерському облiку дебiторська заборгованiсть подiляється:
- дебiторську заборгованiсть, що визначається як фiнансовий актив,
- iншу дебiторську заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть, що вiдноситься до фiнансових активiв пiсля первiсного визнання облiковується за амортизованою собiвартiстю. Товариство створює резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi, що являє собою оцiнку понесених збиткiв за методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. З метою оцiнки iндивiдуально значимих ризикiв на кожну звiтну дату визначається перелiк сумнiвної дебiторської заборгованостi. Пiд сумнiвним боргом розумiється дебiторська заборгованiсть, щодо якої iснує невпевненiсть її погашення боржником. Залишок резерву сумнiвних боргiв на дату балансу не може бути бiльшим, нiж сума дебiторської заборгованостi на ту саму дату. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат.
Виплати працiвникам включають:
а) короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, участь у прибутку та премiї (якщо вони пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду), а також негрошовi пiльги теперiшнiм працiвникам (такi як медичне обслуговування, надання житла, автомобiлiв, а також надання безкоштовних чи субсидованих товарiв або послуг);
б) виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, такi як пенсiї, iншi види пенсiйного забезпечення, страхування життя та медичне обслуговування по закiнченнi трудової дiяльностi;
в) iншi довгостроковi виплати працiвникам, включаючи додаткову вiдпустку за вислугу рокiв або оплачувану академiчну вiдпустку, виплати з нагоди ювiлеїв чи iншi виплати за вислугу рокiв, виплати за тривалою непрацездатнiстю, а також отримання частки прибутку, премiї та вiдстрочену компенсацiю, якщо вони пiдлягають сплатi пiсля завершення дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду або пiзнiше;
г) виплати при звiльненнi.
Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
щодо попередньої фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» за 2012 рiк

Акцiонерам ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка»
Керiвництву ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка»

1.Звiт щодо фiнансової звiтностi.
I. Основнi вiдомостi про ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка»

Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Чернiгiвпобутрадiотехнiка»
Код за ЄДРПОУ 14310922
Мiсцезнаходження 14030, м.Чернiгiв,вул. Одинцова, буд. 9
Дата реєстрацiї 26 грудня 1995 року

Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» (надалi – «Товариство»), що включає попереднiй баланс станом на 31 грудня 2012 року, попереднiй звiт про прибутки та збитки, попереднiй звiт про змiни в капiталi та попереднiй звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також основнi положення облiкової полiтики та iншi примiтки i iншу пояснюючу iнформацiю, яка пояснює особливостi переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, до цiєї фiнансової звiтностi (надалi – «Попередня фiнансова звiтнiсть»).

II. Опис аудиторської перевiрки

Аудиторський звiт був пiдготовлений у вiдповiдностi до:
• Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг,
• Законiв України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та «Про акцiонернi товариства»;
• «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 1360 вiд 29.09.2011 р., зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 28 листопада 2011 р. за № 1358/20096»,
• Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» №3125-XIII вiд 22.04.1993 р. (в редакцiї Закону України вiд 14.09.2006 р., №140-V) зi змiнами.
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у Примiтцi 2 основи бухгалтерського облiку, якою є МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування», включаючи:
- розкриття впливу переходу з П(С)БОР на МСФЗ;
- вiдсутнiсть порiвняльної iнформацiї ( крiм балансу);
- допущення, прийнятi керiвництвом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, вступлять в силу, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки керiвництвом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р.
Ця фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана у якостi порiвняльної при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ на 31.12.2013 р.

III. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi, згiдно з вищезазначеною основою бухгалтерського облiку, описаною в Примiтцi 2. Це визначає той факт, що основа фiнансової звiтностi є прийнятною з метою складання повного комплекту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» на 31 грудня 2012 р., в iснуючих обставинах. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок.

IV. Вiдповiдальнiсть аудитора

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка надає достовiрну та справедливу iнформацiю, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення умовно-позитивної думки.

V. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки:

Пiдприємство має iнвестицiйне майно за iсторичною собiвартiстю у сумi 1956 тис. грн., балансова вартiсть 1150 тис. грн., знос 801 тис. грн., яке облiковується за собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя.
МСФО (IAS) 40 дозволяють ураховувати iнвестицiйну нерухомiсть по первiснiй вартостi за винятком накопиченi амортизацiї й знецiнення, але МСФО (IAS) 40 п.79 п.п.е) вимагає розкривати в примiтках iнформацiю про справедливу вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, що враховує по первiснiй вартостi.
Пiдприємством нараховувався знос iнвестицiйної нерухомостi виходячи зi строку експлуатацiї 240 мiс., але будiвлi Пiдприємство отримало у процесi приватизацiї у 1995 роцi. У вiдповiдностi до МСФО (IAS) 16, Пiдприємство повинно було зробити аналiз того чи не вiдбулось знецiнення основних засобiв у вiдповiдностi до МСФО (IAS) 36.
Ми не змогли переконатися у первиннiй вартостi майна на початок перiоду за допомогою альтернативних заходiв, оскiльки ми були призначенi аудиторами Пiдприємства протягом 2012р. Iнформацiя про справедливу вартiсть цього iнвестицiйного майна у сумi 1956 тис. грн. не розкрита. Також ми не змогли переконатися у сумi додаткового капiталу на початок перiоду яка становить 967,0 тис. грн. Оскiльки вище зазначене входить до визначення результатiв дiяльностi, ми не змогли визначити, чи потрiбно здiйснити коригування показникiв результату дiяльностi i нерозподiленого прибутку (збитку) за 2012рiк.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу коригувань на числовi данi, вказанi вище за 2012 р., стосовно результатiв дiяльностi за перiод, що закiнчився 2012 рiк, якi могли б бути визначенi нами за необхiднi, як би ми мали можливiсть перевiрити вище зазначенi суми, фiнансовi звiти представляють достовiрно, в усiх аспектах фiнансовий стан Пiдприємства.

Пояснювальний параграф:
Ми звертаємо увагу на Примiтку 2, яка пояснює обмеження, накладенi МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», на концептуальну основу фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р., в частинi вiдсутностi порiвняльної iнформацiї за попереднi перiоди, окрiм Звiту про фiнансовий стан. Звертаємо вашу увагу на Примiтку 2, яка пояснює ймовiрнiсть внесення коригувань у вхiднi залишки балансу пiд час складання остаточного вхiдного балансу за МСФЗ. Також звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає Звiт про фiнансовий стан на дату закiнчення перiоду, Звiт про прибуток або збиток та iнший сукупний прибуток за перiод, Звiт про змiни в капiталi за перiод, Звiт про рух грошових коштiв за перiод, Примiтки, що складаються з короткого огляду основних принципiв облiкової полiтики та iншої iнформацiї, з порiвняльною та iншою пояснювальною iнформацiєю, може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового положення Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвпобутрадiотехнiка», а саме, iнформацiї про економiчнi ресурси, а також наслiдки операцiй та iнших подiй, якi змiнюють економiчнi ресурси та вимоги до неї.
Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку ми не брали до уваги цi питання.

VI. Звiт щодо iнших вимог законодавчих i нормативних актiв
Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України (стосовно акцiонерних товариств)
Процедури щодо перевiрки вартостi чистих активiв було виконано шляхом спiвставлення оцiненої суми власного капiталу Товариства станом на 31.12.2012 року, яка зазначена у попередньому звiтi про фiнансовий стан, iз зареєстрованою i фактично сплаченою сумою статутного капiталу Товариства на цю саму дату.
Станом на 31.12.2012 року зареєстрований розмiр статутного капiталу Товариства становить 361 тис.грн.,який повнiстю сплачений. Визначена у попереднiй фiнансовiй звiтностi вартiсть чистих активiв (власного капiталу) станом на 31.12.2012 року становить 959 тис. грн.
За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України можна зробити висновок:
розмiр чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012 року вище сформованого статутного капiталу на 598 тис. грн. i вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж попередньою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» та подається до Комiсiї разом iз попередньою фiнансовою звiтнiстю.
Аудиторська думка, сформульована у V роздiлi цього звiту не стосується iншої iнформацiї, яку Товариство має намiр розкривати та надавати до НКЦПФР, та аудитор не несе конкретної вiдповiдальностi вiдповiдно до вимог МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» за визначення того, чи належно подано iншу iнформацiю.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Нами була отримана iнформацiя щодо здiйснення Товариством правочинiв, якi б потребували попереднього розгляду та затвердження загальними зборами акцiонерiв.
За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi виконання значних правочинiв вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок:
1) встановленi Статутом Товариства процедури укладання значних правочинiв не суперечать вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.
- П 9 Статуту Товариства передбачено наступнi органи управлiння:
- - Загальнi збори акцiонерiв,
- - Наглядова рада,
- - Директор,
- - Ревiзiйна комiсiя.
Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства".
Спецiальної посади або вiддiлу, який вiдповiдає за роботу з акцiонерами, в Товариствi не створювалось.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.
Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерськiй контроль.
Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здiйснення повної господарської операцiї.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Протягом звiтного перiоду поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснювала Дирекцiя Товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства.
Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв за минулi три роки скликались та проводились регулярно та у вiдповiдностi до законодавства України.
Органи управлiння Товариством дiють на пiдставi Положень, затверджених Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
За результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" аудитором зроблено висновок:
- прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.
- "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Комiсiї № 1591 вiд 19.12.2006, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2007 за № 97/13364.
Результати виконання процедур iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства та вiдповiдальнiсть аудитора щодо викривлень у фiнансових звiтах внаслiдок шахрайства визначено у вiдповiдних параграфах III та IV роздiлу цього Звiту.
Iдентифiкацiя ризикiв викривлень у фiнансових звiтах Товариства внаслiдок шахрайства здiйснюється з метою планування вiдповiдних аудиторських процедур отримання доказiв щодо тверджень, якi мiстять фiнансовi звiти.
Наслiдки виконаних аудиторських процедур дозволили отримати вiдповiднi аудиторськi докази, на пiдставi яких було сформовано аудиторську думку щодо вiдповiдного подання скороченої промiжної фiнансової звiтностi, яка наведена у параграфi «Умовно-позитивна думка» V роздiлу цього Звiту.
В процесi аудиторської перевiрки та виконання аудиторських процедур ми не отримали доказiв, якi б свiдчили, що скорочена промiжна фiнансова звiтнiсть суттєво викривлена внаслiдок шахрайства.
У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть».

X. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторсько-консалтинговою компанiєю «НIЛ»
Свiдоцтво про внесення в реєстр №4511, видане 23 лютого 2012 року Аудиторською палатою України за рiшенням №246/4; чинне до 23 лютого 2017 року
Мiсцезнаходження 14037, М.Чернiгiв, вул. 50 рокiв ВЛКСМ, 14А
Телефон (факс) (0462) 605-607, 605-604

ХI. Договiр на здiйснення аудиту звiтностi №48/12 вiд 20 липня 2012 р.

ХII. Аудиторська перевiрка розпочата 20 серпня 2012 року, закiнчена – 20 лютого 2013 року.

Директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингової
Компанiї «НIЛ»
Аудитор Н.I.Ляшенко
Сертифiкат аудитора серiї А №004440
виданий Аудиторською Палатою України
26 грудня 2000 року
29 березня 2013 р.
М.Чернiгiв, Україна
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi пiдприємства є - здача власних примiщень в оренду (оренда 96%, торгiвля 4%). Прiоритетним завданням при роботi с орендарями правлiнння визначило - вiддавати перевагу субъєктам господарської дiятельностi, якi вiдносяться до сфери обслуговування населення.
У 2012 роцi Товариство вiдкрило новий вид дiяльностi - торгiвля. Основнi клiєнти - магазини для тварин та пiтомники. Ринки збуту - Чернiгiвська область та м. Чернiгiв.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв придбання або вiдчудження активiв Товариство не проводило. Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Наявнiсть власних основних засобiв за балансовою вартiстю станом на 31.12.2012 р. складає 1251 тис. грн., незавершене будiвництво - 0 тис. грн. В 2012 роцi не вiдбувалось операцiй з вибуття основних засобiв. Аналiтичний облiк вiдповiдає даним синтетичного облiку основних засобiв. Нарахування амортизацiї на основнi засоби проводилося за прямолiнiйним методом. Сума зносу складає 856 тис. грн. Основнi фонди мають середнiй ступiнь зношеностi - 40,6%. Протягом звiтного року оновлення основних фондiв вiдбувалось внаслiдок модернiзацiї.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Можливi фактори ризику пов'язанi з невизначеною економiчною ситуацiєю в Українi, кризовим станом економiки в цiлому, змiнами в податковiй системi, несплатоспороможнiстю замовникiв.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Пiдприємство у 2012 роцi не сплачувало штрафiв за порушення чинного законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариство працює на умовах госпрозрахунку, фiнансування з бюджету не отримує.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Емiтент не має укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Прогнози на подальшу роботу пiдприємство не робило.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiджень та розробок за звiтний перiод Товариство не проводило.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Товариство судових справ не веде.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Додаткової iнформацiї немає.