ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.03.2012
Кворум зборів** 79.9773
Опис Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря Зборiв, лiчильної комiсiї та затвердження регламенту роботи Зборiв.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом.
Всi питання розглянуто та прийнято рiшення:
1. Обрати голову, секретаря Зборiв, лiчильну комiсiю та затвердити регламент роботи Зборiв.
2. Затвердити звiт наглядової ради.
3. Затвердити звiт виконавчого органу.
4. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства (баланс, форма 2), прийняти до вiдома аудиторський висновок.
6. Затвердити чистий прибуток ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" за результатами дiяльностi Товариства у 2011 роцi у розмiрi 0,5 тис. грн. Визначити наступний порядок розподiлу прибутку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк:
- прибуток в обсязi 5% направити на формування резервного капiталу Товариства;
- решту прибутку Товариства направити на погашення балансових збиткiв минулих рокiв.