ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 05.02.2013
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за ЄДРПОУ 14310922
Територія   за КОАТУУ 7410136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ д/н
Орган державного управління   за СПОДУ д/н
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 16    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса м. Чернiгiв, вул. Одинцова, 9
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 0 0
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1232 1251
первісна вартість 031 2012 2107
знос 032 780 856
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 102 109
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 1334 1360
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 8 0
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 8 12
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 6 11
первісна вартість 161 13 23
резерв сумнівних боргів 162 7 12
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 0 0
за виданими авансами 180 27 27
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 6 8
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 1 6
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 56 64
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 1390 1424


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 361 361
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 967 967
Резервний капітал 340 6 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -40 -14
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 1294 1320
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 21 21
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 21 21
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 48 50
з бюджетом 550 5 17
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 4 0
з оплати праці 580 10 0
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 8 16
Усього за розділом IV 620 75 83
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 1390 1424
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Необоротнi активи Товариства складають 95,5% всiх активiв. На кiнець звiтного року збiльшились на 26 тис. грн. Складаються з основних засобiв (92%) та iнших необоротних активiв (8%).
Оборотнi активи складають 4,5% активiв Товариства та складаються з товарiв (19%), дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги - 17%, дебiторської заборгованостi по розрахункам за виданими авансами - 42%, iншої поточної дебiторської заборгованостi - 13% та грошових коштiв в нацiональнiй валютi - 9%.
Власний капiтал складає 92,7% активiв Товариства. На кiнець року збiльшився на 26 тис. грн. Складається зi статутного капiталу - 27%, iншого додаткового капiталу - 73%, резервного капiталу та непокритого збитку, в сумi 14 тис. грн.
Забезпечення виплат персоналу складає 1,5% всiх активiв Товариства.
Поточнi зобов'язання складають 5,8% активiв Товариства. Складаються з поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних авансiв - 60%, поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом - 20%, iнших поточних зобов'язань- 20%. Кредиторська заборгованiсть перевищує дебiторську на 37 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

О. М. Пекуровська

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

В. В. Ромаскевич