ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 05.02.2013
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за ЄДРПОУ 14310922
Територія   за КОАТУУ 7410136300
Орган державного управління   за СПОДУ д/н
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ д/н
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 973 856
Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 973 856
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 817 777
Валовий:
прибуток 050 156 79
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 17 15
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 137 79
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 10 15
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 26 0
збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи(1) 130 0 0
Фінансові витрати 140 0 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 0 0
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 26 0
збиток 175 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 26 0
збиток 195 0 0
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 26 0
збиток 225 0 0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 347 145
Витрати на оплату праці 240 249 219
Відрахування на соціальні заходи 250 87 83
Амортизація 260 76 71
Інші операційні витрати 270 205 353
Разом 280 964 871

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 1445080 1445080
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1445080 1445080
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.018 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.018 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за 2012 рiк становить 973 тис. грн. Це дохiд вiд здачi примiщень в оренду та торгiвлi. В порiвняннi з 2011 роком зрiс на 117 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї становить 817 тис. грн. До неї входять: закупiвля товарiв; виртати, пов'язанi з утриманням будiвлi; оплата працi робiтникiв; вiдрахування на єдиний соцiальний внесок та iншi. Валовий прибуток вiд операцiйної дiяльностi становить 156 тис. грн., що на 77 тис. грн. бiльше, нiж за 2011 рiк. Iншi операцiйнi доходи склали 17 тис. грн., адмiнiстративнi витрати - 137 тис. грн., що на 58 тис. грн. бiльше, нiж за тойже перiод попереднього року. До адмiнiстративних витрат вiдносяться: утримання адмiнiстрацiї, витрати на вiдрядження, витрати, пов'язанi з дiяльнiстю акцiонерних товариств та iнш. Iншi операцiйнi витрати - 10 тис. грн.
Чистий прибуток за 2012 рiк становить 26 тис. грн.
Елементи операцiйних витрат:
- матерiальнi затрати - 347 тис. грн., зросли на 202 тис. грн.
- витрати на оплату працi - 249 тис. грн., зросли на 30 тис. грн.
- вiдрахування на соцiальнi заходи - 87 тис. грн., зросли на 4 тис. грн.
- амортизацiя - 76 тис. грн., зросла на 5 тис. грн.
- iншi операцiйнi витрати - 205 тис. грн., зменшились на 148 тис. грн.
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй залишилась без змiн - 1445080 шт.
Чистий прибуток на одну просту акцiю - 0,018.


Керівник

 

(підпис)

О. М. Пекуровська

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

В. В. Ромаскевич