ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ
31 ГРУДНЯ 2012Р.

1. Органiзацiя
Публiчне акцiонерне товариство «Чернiгiпобутрадiотехнiка» далi («Пiдприємство») у 1995 роцi iз Обласного техно-торгiвельного Державного Пiдприємства „Славутич-Сервiс” перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство „Чернiгiвпобутрадiотехнiка”, яке стало його правонаступником. У 2011 роцi, вiдповiдно до Закону України „Про акцiонернi товариства”, перейменовано у Публiчне акцiонерне товариство „Чернiгiвпобутрадiотехнiка”.
Основними видами дiяльностi, якими займається товариство, є: здавання власних примiщень в оренду, торгiвля.
Пiдприємство знаходиться у мiстi Чернiгiв, вул. Одинцова, 9, Україна.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2012р. та 2011р. склала 16 та 10 осiб, вiдповiдно.

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв такi акцiонери володiли акцiями пiдприємства:
Акцiонери Пiдприємства 31.12.2012 31.12.11
ЗАТ „Новатор-сервiс” 14,3797 % 14,3797 %
ТОВ „ГРАНД” 13,8401 % 13,8401 %
Пекуровський Леонiд Йосипович 10,9916 % 10,9916 %
Швець Андрiй Михайлович 10,3376 % 10,3376 %
Пекуровський Iгор Леонiдович 10,0144 % 10,0144 %
Iншi 40,4366 % 40,4366 %
Всього 100,0 % 100,0 %
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску Зборами акцiонерiв 11 квiтня 2013р.

2. Основа надання iнформацiї
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» та МСБО16 «Основнi засоби», а також iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть» та оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСБО39 «Фiнансовi iнструменти:визнання та оцiнка».
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Звiряння власного капiталу та прибутку або збитку
Пiдприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ було обрано 1 сiчня 2012 року згiдно з Українським законодавством.
Узгодження власного капiталу станом на 01 сiчня 2012 року (дата переходу на МСФЗ) представлено наступним чином:
Статтi Попереднi П(с)БО Виправлення помилок Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ
1 2 3 4 5
Нематерiальнi активи
Основнi засоби 1231 1 1232 Фiнансовi активи 102 102
Вiдстроченi податковi активи - - - -
Усього непоточних активiв 1231 102 1 1334
Запаси 17 1 16
Торговельна та iншi дебiторська заборгованiсть 6 6
Iншi активи 33 33
Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв 103 102 1
Усього поточних активiв 159 102 1 56
Усього активiв 1390 1390
Вiдстроченi податковi зобов’язання - - - -
Доходи майбутнiх перiодiв 38 (38)
Забезпечення виплат персоналу 21 21
Торговельна та iншi кредиторська заборгованiсть 37 38 75
Усього, зобов’язань 75 96
Разом, активи мiнус зобов’язання 1315 1294
Статутний капiтал 361 361
Емiсiйний дохiд
Резерв переоцiнки основних засобiв 982 (15) 967
Резервний капiтал 6 6
Нерозподiленi прибутки/ збитки (34) (6) (40)
Разом, власний
капiтал 1315 1294

Використання оцiнок та припущень
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Пiдприємство робiть оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi та собiвартостi iнвестицiйної нерухомостi.
Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового перiоду, представленi таким чином:
тис. грн.
31.12.2012 31.12.11
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 11 6
Грошовi кошти
Запаси 12 16

Функцiональна валюта
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Пiдприємства є українська гривня.

3. Основнi принципи бухгалтерського облiку
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
• дебiторська заборгованiсть;
• фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизованою вартiстю – кредити банкiв

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках, та короткостроковi депозити з первiсним строком погашення 9 мiсяцiв або менш.

Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визначається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Фiнансовi зобов’язання
Кредити банкiв
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь – яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.

Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно

Основнi засоби
Пiдприємство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн.
Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.

Подальшi витрати
Пiдприємство не визнає в балансової вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

Амортизацiя основних засобiв
Пiдприємством нараховується прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних норм:
будiвлi - 5%
машини та обладнання - 14-20%
транспортнi засоби - 20%
меблi - 25-33%
iншi - 14-50%
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчної норми 33%. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.

Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю.

Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Пiдприємство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов’язанi з продажем. Амортизацiя на таки активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.

Оренда
Фiнансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив. Пiдприємство як орендодавець на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як зобов’язання за сумами, що дорiвнюють справедливої вартостi наданого в оренду майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими доходами.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.

Податки на прибуток
Пiдприємство не визнає витрати з податку на прибуток, тому що знаходиться на спрощенiй системi оподаткування та сплачує єдиний податок з доходiв.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.

Виплати працiвникам
Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток – пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Пенсiйнi зобов’язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. Додатково Пiдприємство має недержавну пенсiйну програму з визначеними внесками, яка передбачає внески вiд роботодавця, якi розраховуються у виглядi процента вiд поточної заробiтної плати працiвникiв та вiдображаються у перiодi, в якому була нарахована вiдповiдна плата.

Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiдно доходи.

Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Умовнi зобов'язання та активи.
Пiдприємство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.

Прийняття нових стандартiв.
При складаннi фiнансової звiтностi Пiдприємство застосувало всi новi i змiненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi на 31 грудня 2009 року, у тому МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" у нової редакцiї. У вiдповiдностi до вимог МСБО 1 Пiдприємство прийняло рiшення подавати iнформацiю про сукупний дохiд у одному звiтi — Звiтi про сукупний дохiд.

Стандарти та iнтерпретацiї, яки були прийнятi але ще не набули чинностi
Поправки до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" щодо об'єктiв хеджування набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня 2009 року або пiзнiше. Пiдприємство вважає, що цi поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства оскiльки не має угод хеджування.
Змiни до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" та МСБО 27 "Консолiдована i окрема фiнансова звiтнiсть " щодо змiн облiку об'єднання бiзнесу та дочiрнiх компанiй набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня 2009 року або пiзнiше. Переглянутi МСФЗ 3 та МСБО 27 повиннi застосовуватись на перспективнiй основi i таким чином вони матимуть вплив на майбутнi придбання.
Змiни до МСФЗ 2 "Витати на основi акцiй " щодо внутрiшньо групових угод з виплатами на основi акцiй, розрахунки за якими здiйснюються грошовими коштами, набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2010 року або пiзнiше. Пiдприємство вважає, що ця поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть.

Нова редакцiя МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" спрощує вимоги до розкриття iнформацiї для компанiй контрольованих державою, а також уточнює визначення зв'язаної сторони. Набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2011 або пiзнiше. Пiдприємство вважає, що цi змiни не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть.

Iнтерпретацiя 17 "Розкриття негрошових активiв мiж власниками " набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня 2009 або пiзнiше. Ця iнтерпретацiя застосовується до розподiлу на пропорцiйної основi негрошових активiв мiж власниками, крiм операцiй пiд загальним контролем, i вимагає визнання зобов'язання з виплати дивiдендiв на момент їх оголошення за справедливою вартiстю чистих активiв, що пiдлягають розподiлу, з вiдображенням рiзницi мiж сумою сплачених дивiдендiв i балансовою вартiстю розподiлюваних чистих активiв у звiтi про прибутки та збитки. Пiдприємство вважає, що ця iнтерпретацiя не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть.

Iнтерпретацiя 19 "Погашення фiнансових зобов'язань дольовими iнструментами" набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 липня 2010 або пiзнiше. Iнтерпретацiя роз'яснює вимоги МСФЗ до перегляду пiдприємством та його кредитором фiнансових зобов'язань, коли кредитор погоджується прийняти акцiї чи iншi дольовi iнструменти пiдприємства для повного або часткового погашення фiнансових зобов'язань. Пiдприємство вважає, що ця iнтерпретацiя не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть.

Поправки до МСФЗ випущенi у квiтнi 2009 року головним чином з метою усунення невiдповiдностей та уточнення формулювань. Бiльшiсть поправок набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2010 або пiзнiше. Пiдприємство вважає, що цi поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть.

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" (перша частина) набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 або пiзнiше. Перша частина МСФЗ 9 впроваджує новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв. Пiдприємство наразi оцiнює вплив цього стандарту на фiнансову звiтнiсть Пiдприємства.

4. Дохiд вiд реалiзацiї
2012 2011
Дохiд вiд реалiзацiї послуг 949 854
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 24 2
Всього доходи вiд реалiзацiї 966 856

5.Собiвартiсть реалiзацiї
2012 2011
Виробничi витрати
Сировина та витратнi матерiали 347 145
Витрати на персонал 211 182
Амортизацiя 76 72
Змiни у залишках незавершеного виробництва та готової продукцiї
Iншi 183 378
Всього 817 777

6. Iншi доходи, iншi витрати
Iншi доходи 2012 2011
Доходи вiд операцiйної оренди активiв
Iншi доходи 17 15
Вiдшкодування ранiше списаних активiв
Доходи вiд державної субсидiї

Iншi витрати 2012 2011
1 2 3
Благодiйнiсть
Представницькi витрати
Штрафи, пенi
Витрати вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi
Iншi витрати 10 15
7. Витрати на збут
2012 2011
Витрати на транспорт
Витрати на персонал
Маркетинг та реклама
Iншi

8. Адмiнiстративнi витрати
2012 2011
Витрати на персонал 38 37
Утримання основних засобiв
Витрати на охорону
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв
Iншi 99 42
Всього адмiнiстративних витрат 137 79

9. Фiнансовi доходи та витрати
2012 2011
Процентнi доходи
Вiдсотки на депозитному рахунку в банку
Всього процентнi доходи
Процентнi витрати
Банкiвськi кредити та овердрафти
Фiнансовий лiзинг
Всього процентнi витрати


11. Збитки вiд необоротних активiв, призначених для продажу.

Станом на 31.12.2012 пiдприємство не має необоротних активiв, призначених для продажу.

12. Основнi засоби
За iсторичною вартiстю Будiвлi Машини та обладнання Транспорт Меблi та приладдя Iншi Всього
1 2 3 4 5 6 7
Справедлива
вартiсть на
дату переходу
на МСФЗ
на 01.01.2012 1923 67 9 13 2012Надходження 33 33
Перемiщення з
незавершеного будiвництва 58 4 62

Перемiщення в
iнвестицiйну не
рухомiсть
Вибуття
31 грудня 2012
року 2014 67 9 17 2107

Накопичена
амортизацiя 801 34 21 856

31 грудня 2010
року 1855 21 9 7 1892

Нарахування за
рiк 68 46 5 119

Вибуття
31 грудня 2011
року 1923 67 9 13 2012

Чиста балансова вартiсть
31 грудня 2012 року 1213 33 5 3 1251
31 грудня 2011 року 1183 45 3 1 1232

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби вiдсутнi.

13. Короткострокова дебiторська заборгованiсть представлена заборгованiстю за безпроцентними позиками, виданими працiвникам пiдприємства на строк до одного року. Термiн погашення позик – липень 2013 р.

14. Iнвестицiйна нерухомiсть
31 грудня 2012 31 грудня 2011
На початок перiоду 1213 1183
Змiна справедливої вартостi
Перемiщення з основних засобiв
На кiнець перiоду 1213 1183

15. Запаси
31 грудня 2012 31 грудня 2011
Незавершене виробництво (за iсторичною собiвартiстю)
Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 8
Готова продукцiї (за чистою вартiстю реалiзацiї)
Товари (за чистою вартiстю реалiзацiї) 12 8
Всього запаси 12 16

16. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
31 грудня 2012 31 грудня 2011
Торговельна дебiторська заборгованiсть 23 13
Аванси, виданi 27 27
Розрахунки з бюджетом
Iнша дебiторська заборгованiсть 8 6
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi
Чиста вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi 11 6

Дебiторська заборгованiсть пiдприємства не має забезпечення.

Аналiз простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi, представлено наступним чином:
31 грудня 2012 31 грудня 2011
До 30 днiв 5 3
30-60 днiв 3 3
60-90 днiв
90-120 днiв
Бiльше 120 днiв 3
Всього 11 6

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв дебiторська заборгованiсть номiнальною вартiстю 12 тис. грн. та 7 тис. грн. була знецiнена на iндивiдуальнiй основi. Змiни у резервах пiд дебiторську заборгованiсть представлено нижче.
2012 2011
Резерв на початок перiоду 12 7
Збiльшення
Списання активiв за рахунок резерву
Резерв на кiнець перiоду 12 7

17. Грошовi кошти
31 грудня 2012 31 грудня 2011
Каса та рахунки в банках, грн. 6 1


Всього 6 1

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв банкiвськi депозити включали нарахованi проценти в сумi 14 тисячi гривень та 15, вiдповiдно.

18. Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2012 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 1 445 080 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi. Станом на 31 грудня 2011 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 1 445 080 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi.
19. Короткостроковi забезпечення
31 грудня 2012 31 грудня 2011
Резерв вiдпусток 21 21
Пенсiйне забезпечення за програмою з визначеним внеском
Всього 21 21

20. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
31 грудня 2012 31 грудня 2011
Торговельна кредиторська заборгованiсть
Розрахунки з бюджетом 17 5
Одержанi аванси 50 48
Заробiтна плата та соцiальнi внески 14
Iншi 16 8
Всього кредиторська заборгованiсть 83 75

21. Пенсiї та пенсiйнi плани.
Пiдприємство не має недержавної пенсiйної програми.

22. Умовнi зобов'язання.

Судовi позови
Протягом 2012 та 2011 рокiв Пiдприємство не подавало та не отримувало судових позовiв.
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Пiдприємства, ймовiрно, що Пiдприємство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, Пiдприємство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.

Нестабiльнiсть на мiжнародних ринках та на ринку України
Протягом останнiх мiсяцiв економiки багатьох країн вiдчули нестабiльнiсть на фiнансових ринках.. Внаслiдок ситуацiї, яка склалася в Українi та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабiлiзацiйних заходiв українським Урядом, на дату затвердження даної фiнансової звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Стан економiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i, як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи Пiдприємства не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати його дiяльностi.

Економiчне середовище
Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Пiдприємства, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками погашення.
Керiвництво Пiдприємства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Пiдприємство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.
Знецiнення нацiональної валюти
Нацiональна валюта - українська гривня (грн.) – незначно знецiнилася у порiвняннi з основними свiтовими валютами. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються Нацiональним банком на 31.12.2011 р - 7,9898 та 31.12.2012 – 7,993 грн. за 1 долар США.

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Пiдприємства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Пiдприємства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Пiдприємству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
23. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:
• пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Пiдприємством;
• iншi фiзичнi особи
• члени провiдного управлiнського персоналу Пiдприємства;

До складу пов’язаних сторiн Товариством було вiднесено:

Назва пов’язаної особи Опис ознаки зв’язку
I. Материнське пiдприємство - -
II. Пiдприємства, якi здiйснюють спiльний контроль або мають суттєвий вплив -
III. Дочiрнi пiдприємства -
IV. Асоцiйованi пiдприємства -
V. Спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником -
VI. Iншi зв’язанi сторони
- ПП „Ефiр-М” Власне пiдприємство члена наглядової ради
- ДП ТРК „Номiнал” ПП „Ефiр-М” Власне пiдприємство члена наглядової ради
- ПрАТ „Новатор-сервiс” Власне пiдприємство члена наглядової ради
- Пекуровський О.Л. Член наглядової ради

Iнформацiя про операцiї Товариства iз пов’язаними сторонами за 2012 представлена нижче.

тис. грн.
Вид операцiї 2012
Операцiї придбання
товарiв
нерухомостi та iнших активiв
отримання послуг
оренднi послуги
отримання позик
внески до статутного капiталу грошовими коштами
внески до статутного капiталу у натуральнiй формi
надання гарантiй
погашення зобов’язань за Товариство
Операцiї продажу
товарiв, готової продукцiї
нерухомостi та iнших активiв
надання послуг
оренднi послуги 13
надання позик 11
внески до статутного капiталу грошовими коштами
внески до статутного капiталу у натуральнiй формi
надання гарантiй
погашення зобов’язань за пов’язану сторону
Iншi операцiї
Iнформацiя про залишки у розрахунках Товариства iз пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2012 року представлена у таблицi:

Назва пов’язаної особи 2012 рiк
тис. грн. за що
ПрАТ „Новатор-сервiс” 3 Зворотня фiнансова допомога
Пекуровський О. Л. 4 Зворотня фiнансова допомога


Iнформацiя щодо винагороди провiдного управлiнського персоналу Товариства.
Провiдний управлiнський персонал - тi особи, якi безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, управлiння та контроль дiяльностi Товариства. До провiдного управлiнського персоналу на Пiдприємствi було вiднесено:
• членiв наглядової ради Товариства,
• директора Товариства,
• членiв ревiзiйної комiсiї.
Провiдний управлiнський персонал Товариства отримує винагороду.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2012, провiдний управлiнський персонал одержав винагороду в сумi 38 тис. грн.


д/н