ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 05.02.2013
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за ЄДРПОУ 14310922
Територія   за КОАТУУ 7410136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ д/н
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 913 0
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 60 0
Повернення авансів 030 1 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 17 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 5 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (513) (0)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (233) (0)
Витрат на відрядження 110 (25) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (0) (0)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (0) (0)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (104) (0)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (105) (0)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (8) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 8 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 8 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (0) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 31 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (31) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (3) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -3 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -3 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 5 0
Залишок коштів на початок року 410 1 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 6 0

Примітки: У результатi операцiйної дiяльностi Товариство отримало 8 тис. грн.
Рух коштiв по iнвестицiйнiй дiяльностi за 2012 рiк вiдсутнiй.
У результатi фiнансової дiяльностi Товариство отримало збиток 3 тис. грн.
Чистий рух коштiв за 2012 рiк - 5 тис. грн.
Залишок коштiв на початок року - 1 тис. грн.
Залишок коштiв на кiнець року - 6 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

О. М. Пекуровська

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

В. В. Ромаскевич