ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Товариство створене вiдповiдно до Наказу № 813 Регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Чернiгiвськiй областi вiд 11.12.1995 року шляхом перетворення Державного пiдприємства "Славутич - сервiс" у Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" згiдно з Указом Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26.11.1994 р. № 699/94.
Товариство було зареєстроване як суб'єкт пiдприємницької дiяльностi виконкомом Чернiгiвської мiської ради 26.12.1995 р. (розпорядження № 423-р). Мiсцезнаходження Товариства: 14030, Україна, м. Чернiгiв, вул. Одинцова, буд. 9.
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", що набрав чинностi 29.04.2009 р., Вiдкрите акцiонерне товариство "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" перейменоване у Публiчне акцiонерне товариство "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" 18.02.2011 року.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Товариство складається з одного пiдприємства, структурних пiдроздiлiв 2 (оренда, торговий вiддiл), видiлених на окремий беленс та дочiрнiх пiдприємств немає. Намiрiв про змiни в органiзацiйнiй структурi в перспективi розвитку не закладено.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 13 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 4 особи. Чисельнiст ьпрацiвникi, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 особа. Фонд оплати працi - 292 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року - збiльшення на 43 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: на протязi року деякi категорiї працiвникiв пройшли навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацiї.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Товариство не належить нi до яких об'єднань пiдприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; На протязi року Товариство не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; З боку третiх осiб пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Облiкова полiтика Товариства пiдтверджена Наказом № 1 вiд 02.01.2013 року у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIУ, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), iнструкцiй та iнших нормативних актiв, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання i подання фiнансової звiтностi. На вимогу статтi 12 «Застосування мiжнародних стандартiв» Закону про бухгалтерський облiк, починаючи з 01 сiчня 2012 року, пiдприємство складає фiнансову звiтнiсть (консолiдовану фiнансову звiтнiсть) за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом облiку по фактичним витратам, за виключенням фiнансових iнструментiв, що оцiнюються по справедливiй вартостi, змiни якої вiдображаються в складi прибутку або збитку за перiод, i активiв, наявних для продажу, що вiдображаються по справедливiй вартостi.
Облiкова полiтика Товариства передбачає дотримання основних принципiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi: обачностi, повноти висвiтлення, автономностi, послiдовностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання сутностi над формою, прiоритету iсторичної (фактичної) собiвартостi, єдиного грошового вимiрника та перiодичностi.
Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. З 1 сiчня 2012 року Пiдприємство прийняло МСФЗ (IРК.5) 1 « Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Перша фiнансова звiтнiсть пiдприємства за МСФЗ складається на 31 грудня 2013 року. Порiвняльна iнформацiя подається в фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня 2013 року.
Iдентифiкованi об’єкти основних засобiв об’єднуються у класи. Клас основних засобiв – це група основних засобiв, однакових за характером i способом використання в дiяльностi пiдприємства. В бухгалтерському облiку формуються наступнi класи:
- Земельнi дiлянки,
- Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої.
- Машини та обладнання.
- Транспортнi засоби.
- Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi).
- Iншi основнi засоби.
Собiвартiсть об’єкта основних засобiв складається з:
а) цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок.
б) будь-яких витрат, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.
в) первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований, зобов’язання за якими суб’єкт господарювання бере або коли купує цей об’єкт, або коли використовує його протягом певного перiоду з метою, яка вiдрiзняється вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду
Собiвартiсть об’єкта основних засобiв, створеного власними силами, визначається з використанням тих самих принципiв, як i для придбаного активу.
Пiсля первiсного визнання об’єктiв основних засобiв подальшi витрати подiляються на:
-ремонти та технiчне обслуговування;
-добудову або дообладнання;
-модернiзацiю та/або замiну значних частин об’єкта (компонентiв).
Для iдентифiкованих об'єктiв основних засобiв по визначених класах встановлюється прямолiнiйний метод амортизацiї. При передачi в експлуатацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується 100% знос.
Визнання балансової вартостi об’єкта основних засобiв припиняється:
а) пiсля вибуття, або
б) коли не очiкують майбутнiх економiчних вигод вiд його використання або вибуття.
Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи - витрати на будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю (iншi витрати, що збiльшують первiсну вартiсть), виготовлення, придбання об'єктiв необоротних активiв (у тому числi необоротних матерiальних активiв, призначених для замiни дiючих, i устаткування для монтажу), що здiйснюються пiдприємством.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в необоротнi матерiальнi активи на дату складання фiнансової звiтностi оцiнюються за їх фактичною собiвартiстю та включаються до статтi «Основнi засоби» звiту про фiнансовий стан (балансу).
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи на дату складання фiнансової звiтностi оцiнюються за їх фактичною собiвартiстю та включаються до статтi «Нематерiальнi активи» звiту про фiнансовий стан (балансу).
Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли:
а) є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю;
б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити.
Нерухомiсть, яка придбана або створена з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу Товариства (iнвестицiйна нерухомiсть) первiсно оцiнюється за її собiвартiстю.
Якщо окремий об’єкт нерухомостi одночасно використовується у власному виробництвi, при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей Товариства та одночасно частина такої нерухомостi здається в оренду iншим особам, то критерiєм вiднесення нерухомостi до iнвестицiйної є питома вага корисної площы зданої в оренду нерухомостi.
Якщо питома вага зданої в оренду корисної площi перевищує 50% всiєї корисної вiдповiдного об’єкта нерухомостi, то такий об’єкт нерухомостi визнається як iнвестицiйна нерухомiсть. Визнання iнвестицiйної нерухомостi припиняється (виключається зi звiту про фiнансовий стан) при вибуттi або коли iнвестицiйна нерухомiсть вилучається з використання на постiйнiй основi i не очiкується жодних економiчних вигод вiд її вибуття. Прибутки або збитки, що виникають через вибуття або лiквiдацiю iнвестицiйної нерухомостi, визначаються як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу i визнаються у прибутку або збитках у перiодi вибуття чи лiквiдацiї.
Запаси – це активи, якi:
- утримуються для продажу у звичайному ходi господарської дiяльностi (наприклад, товари, якi було придбано для реалiзацiї в роздрiбнiй торгiвлi);
- перебувають у процесi виробництва для такого продажу або
- iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.
Класифiкацiя запасiв:
- товарнi запаси;
- запаси сировини i матерiалiв;
- запаси промiжних етапiв виробництва;
- готова продукцiя.
Склад витрат, якi входять до собiвартостi запасiв:
1) витрати на придбання;
2) витрати на обробку (витрати на виробництво);
3) iншi витрати, понесенi для приведення запасiв в їх поточний стан та мiсце розташування.
Спосiб розрахунку собiвартостi запасiв – специфiчна iдентифiкацiя витрат.
Фiнансовi iнструменти в бухгалтерському облiку подiляються на:
- фiнансовi активи,
- фiнансовi зобов'язання,
- iнструменти власного капiталу i
- похiднi фiнансовi iнструменти.
Фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання вiдображається у балансi, якщо пiдприємство є стороною – укладачем контракту щодо фiнансового iнструмента.
Фiнансовi активи включають:
- грошовi кошти, не обмеженi для використання, та їх еквiваленти;
- дебiторську заборгованiсть, не призначену для перепродажу, яка виникла в наслiдок контракту, що надає право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого пiдприємства;
- фiнансовi iнвестицiї;
- фiнансовi активи, призначенi для перепродажу;
- iншi фiнансовi активи.
Фiнансове зобов'язання – контрактне зобов'язання:
а) передати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому пiдприємству;
б) обмiнятися фiнансовими iнструментами з iншим пiдприємством на потенцiйно невигiдних умовах.
в) iншi контрактнi зобов’язання, розрахунки за яким будуть або можуть бути здiйсненi iнструментами власного капiталу Товариства.
Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов’язання в такий спосiб:
- фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у складi прибуткiв або збиткiв (призначенi для торгiвлi),
- iншi фiнансовi зобов'язання.
До iнструментiв власного капiталу належать:
- простi акцiї та
- iншi види власного капiталу.
Похiднi фiнансовi iнструменти включають:
- ф'ючерснi контракти,
- форварднi контракти та
- iншi похiднi фiнансовi iнструменти.
Покупка або продаж фiнансових активiв, передача яких передбачається в термiни, установленi законодавчо або правилами даного ринку (покупка i продаж на стандартних умовах), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Товариство прийняло на себе зобов'язання передати фiнансовий актив. Всi iншi операцiї по придбанню визнаються, коли Товариство стає стороною договору у вiдношеннi даного фiнансового активу. Товариство списує фiнансовий актив з облiку тiльки у випадку припинення прав на грошовi потоки за вiдповiдним договором, або у випадку передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод iншому пiдприємству. Якщо Товариство не передає, але в той же час не зберiгає основнi ризики i вигоди вiд володiння активом i продовжує контролювати переданий актив, то вона продовжує вiдображати свою частку в даному активi i пов'язаному з ним зобов'язаннi в сумi передбачуваного вiдшкодування. Якщо Товариство зберiгає всi основнi ризики i вигоди вiд володiння переданим фiнансовим активом, вона продовжує враховувати даний фiнансовий актив.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.
В бухгалтерському облiку дебiторська заборгованiсть подiляється:
- дебiторську заборгованiсть, що визначається як фiнансовий актив,
- iншу дебiторську заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть, що вiдноситься до фiнансових активiв пiсля первiсного визнання облiковується за амортизованою собiвартiстю. Товариство створює резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi, що являє собою оцiнку понесених збиткiв за методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. З метою оцiнки iндивiдуально значимих ризикiв на кожну звiтну дату визначається перелiк сумнiвної дебiторської заборгованостi. Пiд сумнiвним боргом розумiється дебiторська заборгованiсть, щодо якої iснує невпевненiсть її погашення боржником. Залишок резерву сумнiвних боргiв на дату балансу не може бути бiльшим, нiж сума дебiторської заборгованостi на ту саму дату. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат.
Виплати працiвникам включають:
а) короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, участь у прибутку та премiї (якщо вони пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду), а також негрошовi пiльги теперiшнiм працiвникам (такi як медичне обслуговування, надання житла, автомобiлiв, а також надання безкоштовних чи субсидованих товарiв або послуг);
б) виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, такi як пенсiї, iншi види пенсiйного забезпечення, страхування життя та медичне обслуговування по закiнченнi трудової дiяльностi;
в) iншi довгостроковi виплати працiвникам, включаючи додаткову вiдпустку за вислугу рокiв або оплачувану академiчну вiдпустку, виплати з нагоди ювiлеїв чи iншi виплати за вислугу рокiв, виплати за тривалою непрацездатнiстю, а також отримання частки прибутку, премiї та вiдстрочену компенсацiю, якщо вони пiдлягають сплатi пiсля завершення дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду або пiзнiше;
г) виплати при звiльненнi.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом дiяльностi Товариства є надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна. За звiтний рiк питома вага обсягу реалiзованих послуг склала 77% вiд загального обсягу реалiзованої продукцiї (робiт, послуг). Прiоритетним завданням при роботi з орендарями правлiння визначило: вiддавати перевагу суб'єктам господарської дiяльностi, якi вiдносяться до сфери обслуговування населення.
Другий вид дiяльностi - неспецiалiзована оптова торгiвля. За звiтний рiк питома вага обсягу реалiзованої продукцiї склала 23% вiд загального обсягу реалiзованої продукцiї (робiт, послуг). Основнi клiєнти - магазини для тварин та пiтомники. Ринки збуту: Чернiгiвська область та м. Чернiгiв.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останнi п'ять рокiв придбання або вiдчудження активiв Товариство не проводило. Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Мiж ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" та ПрАТ "Новатор-сервiс" було укладено Договiр № б/н про зворотню фiнансову допомогу вiд 21.12.2011р. на суму П'ять тисяч грн. 00 коп. На кiнець звiтного року обов'язки по договору погашенi.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Мiсцезнаходження: м. Чернiгiв, вул. Одинцова, буд. 9. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Наявнiсть власних основних засобiв за балансовою вартiстю станом на 31.12.2013 року складає 1214 тис.грн., незавершене будiвництво - 0 тис.грн. В 2013 роцi не вiдбувалось операцiй з вибуття основних засобiв. Аналiтичний облiк вiдповiдає даним синтетичного облiку основних засобiв. Нарахування амортизацiї на основнi засоби проводилося за прямолiнiйним методом. Сума зносу складає 933 тис.грн. Основнi фонди мають середнiй ступень зношеностi - 43%. Протягом звiтного року оновлення основних фондiв вiдбувалось внаслiдок модернiзацiї.
Товариство планує удосконалювати основнi засоби для змiни виду використання. Закiнчити удосконалення планується до кiнця 2014 року.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Можливi фактори ризику, пов'язанi з невизначеною економiчною ситуацiєю в Українi, кризовим станом економiки в цiлому, змiнами в податковiй системi, неплатоспроможнiстю замовникiв, зменшенням об'єму продаж товарiв та послуг, зростання кiлькостi конкурентiв на ринку послуг.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Товариство у 2013 роцi не сплачувало штрафних санкцiй (штрафiв, пенi, неустойок) i компенсацiй за порушення законодавства.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Товариство працює на умовах госпрозрахунку, фiнансування з бюджету не отримує.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк - оптимизация виртат.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Товариство не проводило дослiджень та розробок у звiтному роцi.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; На протязi 2013 року Товариство та його посадовi особи не брали участi в судових справах.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Коефiцiєнти лiквiдностi ( 0,9494) мають значення, якi знаходяться в межах нормативних значень i показують, що Товариство може вчасно розраховуватись за поточними зобов'язаннями. Чистий оборотний капiтал зрiс, i має достатнє значення, що свiдчить про можливiсть Товариства здiйснювати iнвестицiї в розвиток своєї фiнансової дiяльностi.
Коефiцiєнти фiнансової стiйкостi (0,944) покращились, знаходяться в межах нормативних значень i свiдчать про нормальну забезпеченiсть Товариства власними оборотними засобами i зменшення залежностi вiд зовнiшнiх кредиторiв.
Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi збiльшився, як збiльшився i коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi, i це говорить, що стан розрахункiв з дебiторами i кредиторами пожвавився.
В цiлому загальний фiнансовий стан Товариства за останнi три роки можна охарактеризувати як фiнансово стiйкий, з середньою платоспроможнiстю.