ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 1251 1214 0 0 1214 1251
будівлі та споруди 1213 1188 0 0 1213 1188
машини та обладнання 33 23 0 0 33 23
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 5 3 0 0 5 3
Усього 1251 1214 0 0 1251 1214
Опис Визнання та оцiнка основних засобiв здiйснювалась у вiдповiдностi до МСБО (IAS) № 16 "Основнi засоби" та Наказу про органiзацiю облiкової полiтики у вiдповiдностi з МСФЗ № 01 вiд 02.01.2013 р.
Згiдно з Наказом про облiкову полiтику, строк корисної експлуатацiї для визначених класiв основних щасобiв наступний:
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 20 рокiв;
- машини та обладнання - 5-7 рокiв;
- транспортнi засоби - 5 рокiв;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3-4 роки;
- iншi основнi засоби - 2-7 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012р. - 2107 тис.грн.; станом на 31.12.2013 р. - 2147 тис.грн.
Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2013 р. - 933 тис.грн.
Основнi засоби зношенi на 43%. Протягом звiтного перiоду вiдбувалось оновлення основних фондiв на 2%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 1324 1320
Статутний капітал (тис.грн.) 361 361
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 361 361
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням НКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу (Звiту про фiнансовий стан): розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 1300,1595, 1695; зареєстрований капiтал - рядок 1400; скоригований зареєстрований капiтал - рiзниця рядкiв 1400,1425.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує зареєстрований капiтал на 963 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований зареєстрований капiтал на 963 тис.грн. Вимоги частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення зареєстрованого капiталу не вимагається.