ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторсько-консалтингова компанiя "НIЛ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 38054314
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 14037, м. Чернiгiв, вул. 50 рокiв ВЛКСМ, буд. 14а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4511, 23.02.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» за 2013 рiк Акцiонерам ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» Керiвництву ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» 1.Звiт щодо фiнансової звiтностi. I. Основнi вiдомостi про ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» Код за ЄДРПОУ 14310922 Мiсцезнаходження 14030, м.Чернiгiв,вул..Одинцова,буд.9 Дата реєстрацiї 26 грудня 1995 року Ми провели аудит повного пакету фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» (надалi – «Товариство»), що включає Звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2013 року, звiт про сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, звiт про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки i iншу пояснюючу iнформацiю, яка розкриває та пояснює iнформацiю, вiдображену у фiнансовiй звiтностi Товариства, складенiй вiдповiдно до МСФЗ. II. Опис аудиторської перевiрки Аудиторський звiт був пiдготовлений у вiдповiдностi до: • Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, • Законiв України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та «Про акцiонернi товариства»; • «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 1360 вiд 29.09.2011 р., зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 28 листопада 2011 р. за № 1358/20096», • Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» №3125-XIII вiд 22.04.1993 р. (в редакцiї Закону України вiд 14.09.2006 р., №140-V) зi змiнами. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2013 рiк є першою повною рiчною фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно до роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання такої фiнансової звiтностi. У якостi порiвняльної iнформацiї Товариством використано попередню фiнансову звiтнiсть, складену управлiнським персоналом iз використанням концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування», оскiльки датою переходу на МСФЗ Товариство обрало 01 сiчня 2012 року. III. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання повного пакету фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. IV. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цього повного пакету фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень повного пакету фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка надає достовiрну та справедливу iнформацiю, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення повного пакету фiнансової звiтностi. V. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки: Товариство має iнвестицiйне майно за iсторичною собiвартiстю у сумi 2054 тис. грн., балансова вартiсть 1188 тис. грн., знос 866 тис. грн., яке облiковується за собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя. МСФО (IAS) 40 дозволяють ураховувати iнвестицiйну нерухомiсть по первiснiй вартостi за винятком накопиченi амортизацiї й знецiнення, але МСФО (IAS) 40 п.79 п.п.е) вимагає розкривати в примiтках iнформацiю про справедливу вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, що враховує, по первiснiй вартостi. Товариством нараховувався знос iнвестицiйної нерухомостi виходячи зi строку експлуатацiї 240 мiс., але будiвлi Товариство отримало у процесi приватизацiї у 1995 роцi. У вiдповiдностi до МСФО (IAS) 16, Товариство повинно було зробити аналiз того, чи не вiдбулось знецiнення основних засобiв у вiдповiдностi до МСФО (IAS) 36. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» станом на 31.12.2013 року його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 2. Звiт щодо iнших вимог законодавчих i нормативних актiв Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв ( крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011 р. №1360. VI. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України (стосовно акцiонерних товариств) Процедури щодо перевiрки вартостi чистих активiв було виконано шляхом спiвставлення оцiненої суми власного капiталу Товариства станом на 31.12.2013 року, яка зазначена у звiтi про фiнансовий стан, iз зареєстрованою i фактично сплаченою сумою статутного капiталу Товариства на цю саму дату. Станом на 31.12.2013 року зареєстрований розмiр статутного капiталу Товариства становить 361 тис. грн., який повнiстю сплачений. Визначена у фiнансовiй звiтностi вартiсть чистих активiв (власного капiталу) станом на 31.12.2013 року становить 1324 тис. грн. За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України можна зробити висновок: розмiр чистих активiв Товариства станом на 31.12.2013 року вище сформованого статутного капiталу на 963 тис. грн. i вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України.
VI. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» та подається до Комiсiї разом iз фiнансовою звiтнiстю. Аудиторська думка, сформульована у V роздiлi цього звiту не стосується iншої iнформацiї, яку Товариство має намiр розкривати та надавати до НКЦПФР, та аудитор не несе конкретної вiдповiдальностi вiдповiдно до вимог МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» за визначення того, чи належно подано iншу iнформацiю. VII. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Нами була отримана iнформацiя щодо здiйснення Товариством правочинiв, якi б потребували попереднього розгляду та затвердження загальними зборами акцiонерiв. За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi виконання значних правочинiв вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: 1) встановленi Статутом Товариства процедури укладання значних правочинiв не суперечать вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». VIII. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту. - П 9 Статуту Товариства передбачено наступнi органи управлiння: -- Загальнi збори акцiонерiв, -- Наглядова рада, -- Директор, -- Ревiзiйна комiсiя. Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Спецiальної посади або вiддiлу, який вiдповiдає за роботу з акцiонерами, в Товариствi не створювалось. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту. Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здiйснення повної господарської операцiї. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Протягом звiтного перiоду поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснювала Директор Товариства в межах повноважень, якi встановлено Статутом Товариства. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв за минулi три роки скликались та проводились регулярно та у вiдповiдностi до законодавства України. Органи управлiння Товариством дiють на пiдставi Положень, затверджених Загальними зборами акцiонерiв Товариства. За результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" аудитором зроблено висновок: - прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. - "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Комiсiї № 1591 вiд 19.12.2006, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2007 за № 97/13364. IX. Результати виконання процедур iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства та вiдповiдальнiсть аудитора щодо викривлень у фiнансових звiтах внаслiдок шахрайства визначено у вiдповiдних параграфах III та IV роздiлу цього Звiту. Iдентифiкацiя ризикiв викривлень у фiнансових звiтах Товариства внаслiдок шахрайства здiйснюється з метою планування вiдповiдних аудиторських процедур отримання доказiв щодо тверджень, якi мiстять фiнансовi звiти. Наслiдки виконаних аудиторських процедур дозволили отримати вiдповiднi аудиторськi докази, на пiдставi яких було сформовано аудиторську думку щодо вiдповiдного подання повного пакету фiнансової звiтностi, яка наведена у параграфi «Умовно-позитивна думка» V роздiлу цього Звiту. В процесi аудиторської перевiрки та виконання аудиторських процедур ми не отримали доказiв, якi б свiдчили, що фiнансова звiтнiсть суттєво викривлена внаслiдок шахрайства. У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть». X. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторсько-консалтинговою компанiєю «НIЛ» Свiдоцтво про внесення в реєстр № 4511, видане 23 лютого 2012 року Аудиторською палатою України за рiшенням №246/4; чинне до 23 лютого 2017 року Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №417 видане рiшенням АПУ вiд 31.10.2013 року Мiсцезнаходження 14037, М.Чернiгiв, вул..50 рокiв ВЛКСМ, 14А Телефон (факс), веб-сайт (0462) 605-607, 605-604, www.nilaudit.com.ua ХI. Договiр на здiйснення аудиту звiтностi №54/13 вiд 21 жовтня 2013 р. ХII. Аудиторська перевiрка розпочата 2 грудня 2013 року, закiнчена – 14 березня 2014 року. До цього додається: • Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2013 року; • Звiт про сукупний дохiд за рiк 2013; • Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом за 2013 рiк; • Звiт про власний капiтал; • Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року. Директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингової Компанiї «НIЛ» Аудитор Н.I.Ляшенко Сертифiкат аудитора серiї А №004440 виданий Аудиторською Палатою України 26 грудня 2000 року Дiйсний до 26 грудня 2014 року 31 березня 2014 р. М.Чернiгiв, Україна
д/н
д/н