ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 11.04.2013
Кворум зборів** 73.5852
Опис Порядок денний: 1. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства. 6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
До перелiку питань до порядку денного пропозицiй не поступало. Всi питання розглянуто та прийнято рiшення: 1. Обрати голову, секретаря Зборiв, лiчильну комiсiю та затвердити регламент акцiонерних Зборiв. 2. Затвердити звiт виконавчого органу. 3. Затвердити звiт наглядової ради. 4. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердити рiчну звiтнiсть Товариства, прийняти до вiдома аудиторський висновок. 6. Затвердити чистий прибуток ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi у розмiрi 26 тис.грн. Визначити наступний порядок розподiлу прибутку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк:
- прибуток в обсязi 5% направити на формування резервного капiталу Товариства;
- прибуток в обсязi 45% направити в фонд розвитку пiдприємства;
- 50% прибутку Товариства направити на погашення балансових збиткiв минулих рокiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.