ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ГАРАНТIЯ"
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 34350086
Місцезнаходження Україна, Чернігівська область, -, м. Чернiгiв, 14000, вул. Шевченка, буд. 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 396130
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.02.2008
Міжміський код та телефон (0462) 77-99-95
Факс (0462) 777-070
Вид діяльності Страхування майна та автотранспорту
Опис Додаткової iнформацiї немає.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ "НIЛ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 38054314
Місцезнаходження Україна, Чернігівська область, -, м. Чернiгiв, 14037, вул. 50 рокiв ВЛКСМ, буд. 14а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4511
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2012
Міжміський код та телефон (0462) 605-607
Факс (0462) 605-607
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Додаткової iнформацiї немає.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, -, м. Київ, 01001, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД № 065586
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.08.2012
Міжміський код та телефон (044) 279-66-51
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї в частинi оцiнювання захищеностi iнформацiї
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до "Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв", затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованого НКЦПФР 01.10.2013 рiшення № 2092.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIКОМБАНК"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 19356610
Місцезнаходження Україна, Чернігівська область, -, м. Чернiгiв, 14005, вул. Київська, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263217
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013
Міжміський код та телефон (091) 333-03-19
Факс (0462) 60-42-48
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Додаткової iнформацiї немає.