ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 24.01.2014
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за ЄДРПОУ 14310922
Територія   за КОАТУУ 7410136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 17    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса Україна, 14030, м. Чернiгiв, вул. Одинцова, буд. 9
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 30.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 1251 1214 1232
первісна вартість 1011 2107 2147 2012
знос 1012 856 933 780
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 109 24 102
Усього за розділом I 1095 1360 1238 1334
II. Оборотні активи
Запаси 1100 12 37 0
Виробничі запаси 1101 0 0 8
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 8
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 11 40 6
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
27 10 27
з бюджетом 1135 0 1 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8 2 6
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 6 75 1
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 64 165 56
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1424 1403 1390

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 361 361 361
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 967 967 967
Додатковий капітал 1410 0 12 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 6 7 6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -14 -23 -40
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 1320 1324 1294
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 50 1 0
за розрахунками з бюджетом 1620 17 20 5
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 4
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 10
за одержаними авансами 1635 0 0 48
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 21 0 21
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 16 58 8
Усього за розділом IІІ 1695 104 79 96
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1424 1403 1390

Примітки: Фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2013 року складена вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Загальна вартiсть активiв ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" станом на 31.12.2013 року становить 1403 тис.грн. У порiвняннi з попереднiм перiодом зменшення загальної вартостi активiв складає 1,5 %.
Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 1214 тис.грн. Для нарахування амортизацiї застосовується прямолiнiйний метод. Протягом звiтного перiоду змiн в амортизацiйнiй полiтицi не було. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2013 року становить 43 %.
Запаси включають: будiвельнii матерiали, малоцiннi та бистрозношувальнi предмети та товари.
Дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складає 40 тис.грн. У порiвняннi з попереднiм перiодом сума дебiторськох заборгованостi зросла на 29 тис.грн.
Резерв сумнiвних боргiв - 12 тис.грн.
Облiк грошових коштiв ведеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Придбання та реалiзацiї майнових комплексiв не було.
Статутний капiтал ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" протягом звiтного перiоду не змiнювався i дорiвнює 361 тис.грн.
Поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду складають 79 тис.грн. За рiк зменшились на 25 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Пекуровська О.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ромаскевич В.В.