ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 28.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013Р.
1. Органiзацiя: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА» далi («Пiдприємство») у 1995 роцi iз Обласного техно-торгiвельного Державного Пiдприємства „Славутич-Сервiс” перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство „Чернiгiвпобутрадiотехнiка”, яке стало його правонаступником. У 2011 роцi, вiдповiдно до Закону України „Про акцiонернi товариства”, перейменовано у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА”.
Основними видами дiяльностi, якими займається товариство, є: здавання власних примiщень в оренду, торгiвля.
Пiдприємство знаходиться у мiстi Чернiгiв, вул. Одинцова, 9, Україна.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2013р. та 2012р. склала 17 та 17 осiб, вiдповiдно.

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв такi акцiонери володiли акцiями пiдприємства:
Акцiонери Пiдприємства 31.12.2013 31.12.12
ПрАТ „Новатор-сервiс” 14,3797 % 14,3797 %
ТОВ „ГРАНД” 13,8401 % 13,8401 %
Пекуровський Леонiд Йосипович 10,9916 % 10,9916 %
Швець Андрiй Михайлович 10,3376 % 10,3376 %
Пекуровський Iгор Леонiдович 10,0144 % 10,0144 %
Iншi 40,4366 % 40,4366 %
Всього 100,0 % 100,0 %

Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску Зборами акцiонерiв 09 квiтня 2014р.

2. Основа надання iнформацiї
У вiдповiдностi до вимог Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №419 з 1 сiчня 2012 року Товариство складає фiнансову звiтнiсть згiдно з положеннями Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Керуючись МСФЗ 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», Товариство обрало 1 сiчня 2012 року датою переходу на МСФЗ. При цьому, фiнансова звiтнiсть Товариства за 2013 рiк є першою повною рiчною фiнансовою звiтнiстю, що складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi Комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання такої фiнансової звiтностi.
Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2013 рiк затвердженi наказами по Товариству № 1 вiд 02.01.2013 року. Облiкова полiтика вiдповiдає всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року). Облiкова полiтика за МСФЗ використовується з метою складання фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на соновi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкаiї статей.
Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07 лютого 2013 року (Iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 627 вiд 27 червня 2013 року), у межах чинного законодавства, нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України та мiжнародних стандартiв.
Фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2012р. та за рiк, що закiнчився цiєю датою, була попередньою МСФЗ фiнансовою звiтнiстю Товариства, в якiй було наведено iнформацiю про перехiд Товариства на МСФЗ.

Представлена фiнансова звiтнiсть за 2013 є першим повним комплектом фiнансової звiтностi, що повнiстю вiдповiдає МСФЗ та мiстить порiвняльну iнформацiю у всiх звiтах та примiтках до фiнансової звiтностi Товариства.

Звiтна дата за звiтний перiод
Датою рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк є кiнець дня 31 грудня 2013 року.

Принципи оцiнок
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з використанням принципу облiку по iсторичнiй вартостi за виключенням iнвестицiй, що пiдлягають оцiнцi за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, та iнвестицiй, що є в наявностi для продажу.

Безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, у вiдповiдностi до якого реалiзацiя активiв та погашення зобов’язань вiдбувається в ходi її звичайної дiяльностi.

Використання суджень та припущень
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Пiдприємство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi та собiвартостi iнвестицiйної нерухомостi.
Функцiональна валюта
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Пiдприємства є українська гривня.

3. Основнi принципи бухгалтерського облiку
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
• дебiторська заборгованiсть;
• фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизованою вартiстю – кредити банкiв

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках, та короткостроковi депозити з первiсним строком погашення 9 мiсяцiв або менш.

Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визначається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

Фiнансовi зобов’язання
Кредити банкiв. Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь – яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.

Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно

Основнi засоби
Пiдприємство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн.
Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.

Подальшi витрати
Пiдприємство не визнає в балансової вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

Амортизацiя основних засобiв, термiн корисної експлуатацiї
Для визначених класiв основних засобiв використовуються такi строки корисної експлуатацiї:
будiвлi - 20 рокiв;
машини та обладнання - 5-7 рокiв;
транспортнi засоби - 5 рокiв;
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3-4 роки;
iншi основнi засоби - 2-7 рокiв.
Встановлений прямолiнiйний метод амортизацiї застосовується для розподiлу суми, що амортизується, на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчної норми 33%. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.

Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю.

Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Пiдприємство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов’язанi з продажем. Амортизацiя на таки активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Оренда
Фiнансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив. Пiдприємство як орендодавець на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як зобов’язання за сумами, що дорiвнюють справедливої вартостi наданого в оренду майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими доходами.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.

Податки на прибуток
Пiдприємство не визнає витрати з податку на прибуток, тому що знаходиться на спрощенiй системi оподаткування та сплачує єдиний податок з доходiв.

Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.

Виплати працiвникам
Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток – пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Пенсiйнi зобов’язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. Додатково Пiдприємство має недержавну пенсiйну програму з визначеними внесками, яка передбачає внески вiд роботодавця, якi розраховуються у виглядi процента вiд поточної заробiтної плати працiвникiв та вiдображаються у перiодi, в якому була нарахована вiдповiдна плата.

Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiдно доходи.

Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Умовнi зобов'язання та активи.
Пiдприємство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Новi i переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, якi повиннi застосовуватися Компанiєю.
В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, яка застосовувалася в попередньому звiтному роцi. Деякi новi стандарти i iнтерпретацiї стали обов'язковими для застосування з 1 сiчня 2013 року. Нижче приведенi новi i переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, якi повиннi застосовуватися Компанiєю нинi або в майбутньому :
Поправка до МСБО 1 "Представлення фiнансової звiтностi - представлення компонентiв iншого сукупного доходу" мiняє угрупування статей, що представляються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибутку або збитку в певний момент в майбутньому (наприклад, у разi припинення визнання або погашення), повиннi представлятися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть перекласифiкованi. Поправка впливає виключно на подання i не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї.
Поправки до МСБО 19 "Винагород працiвникам". Згiдно з поправками, зроблена змiна в порядку визнання актуарних прибуткiв i збиткiв, а також вартостi послуг минулих перiодiв i секвестру пенсiйних планiв, змiнено визначення "вихiдна допомога". Актуарнi прибутки i збитки не можна переносити на майбутнi перiоди iз застосуванням методу коридору або признаватися у складi прибутку або збитку. Вартiсть послуг минулих перiодiв признається в тому перiодi, в якому сталася змiна умов пенсiйного плану; виплати, на якi у працiвника ще не виникло права, тепер не розподiлятимуться на увесь перiод надання послуг в майбутньому. Також введенi додатковi вимоги до розкриття iнформацiї, а також ризикiв, якi виникають по планах зi встановленими виплатами i планах, що реалiзовуються декiлькома працедавцями. Поправки не вплинули на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї.
МСБО 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" в редакцiї 2011 включає вимоги по складанню окремої фiнансової звiтностi для компанiй, що становлять консолiдовану фiнансову звiтнiсть. Вимоги до складання консолiдованої фiнансової звiтностi перенесенi в новий стандарт МСФЗ 10. Прийняття стандарту не вплинуло на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї.
МСБО 28 "Iнвестицiй в асоцiйованi i спiльнi компанiї" в редакцiї 2011 об'єднує в собi тi вимоги стандартiв МСФЗ 28 в попереднiй редакцiї i МСБО 31 "Спiльна дiяльнiсть", якi було вирiшено залишити в силi i не включати в новi стандарти МСФЗ 11 i МСФЗ 12. Прийняття стандарту не вплинуло на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї.
Поправки до МСФЗ 1 "Позики, наданi державою". Згiдно з цими поправками компанiї, уперше МСФЗ, що застосовують, повиннi застосовувати вимоги МСБО 20 "Облiк державних субсидiй i розкриття iнформацiї про державну допомогу" перспективно до наявних у них на дату переходу на МСФЗ позик, наданих державою. Поправка не має впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСФЗ 7 "Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань". Компанiї зобов'язанi розкривати iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку i вiдповiднi угоди (наприклад, угоди про надання забезпечення). Новi вимоги по розкриттю iнформацiї застосовуються до усiх визнаних фiнансових iнструментiв, якi згортаються вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: представлення iнформацiї". Поправки не впливають на фiнансовий стан або результати дiяльностi Компанiї.
МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" вводить єдину модель консолiдацiї, згiдно якої поняття контролю визначається як основа консолiдацiї для усiх типiв компанiй. Справжнiй стандарт встановлює вимоги для випадкiв, коли визначення контролю ускладнене, у тому числi для випадкiв з потенцiйними правами голосу, правовiдносинами принципала i агента, контролем специфiчних активiв i обставин, при яких права голосу не є домiнуючим чинником при визначеннi контролю. Окрiм цього, МСФЗ 10 вводить особливе керiвництво з питань правовiдносин принципала i агента. Стандарт також мiстить вимоги до облiку i процедури консолiдацiї, якi переносяться з МСБО 27 i залишаються незмiнними. МСФЗ 10 замiнює собою вимоги до консолiдацiї, що мiстяться в ПКИ 12 "Консолiдацiя - компанiї спецiального призначення" i МСБО 27 "Консолiдована i окрема фiнансова звiтнiсть". Застосування МСФЗ 10 не вплинуло на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї.
МСФЗ 11 " Спiльнi угоди" покращує облiк спiльних угод шляхом введення методу, який вимагає вiд сторiн спiльної угоди визнання своїх прав i зобов'язань, витiкаючих з цiєї угоди. Класифiкацiя загальної угоди визначається шляхом оцiнки прав i зобов'язань сторiн, витiкаючих з цiєї угоди. Стандарт пропонує тiльки два види спiльної угоди - спiльнi операцiї i спiльну дiяльнiсть. МСФЗ 11 також виключає пропорцiйну консолiдацiю як метод облiку спiльних угод. МСФЗ 11 замiнює собою МСБО 31 "Участь в спiльнiй дiяльностi" i ПКI 13 "Спiльно контрольованi пiдприємства - немонетарнi вклади учасникiв спiльного пiдприємництва". Застосування МСФЗ 11 не вплинуло на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї.
МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про iнвестицiї в iншi компанiї" є новим комплексним стандартом, мiстить вимоги до розкриття iнформацiї про усi види iнвестицiй в iншi компанiї, включаючи дочiрнi компанiї, спiльнi угоди, що асоцiюються компанiї i неконсолiдованi структурованi компанiї. МСФЗ 12 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. Застосування МСФЗ 12 не вплинуло на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї.
МСФЗ 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю" об'єднує в одному стандартi усi вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi згiдно МСФЗ. МСФЗ 13 не вносить змiн у визначення того, коли треба використати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi згiдно МСФЗ, коли її використання вимагається або дозволяється iншими стандартами у складi МСФЗ. МСФЗ 13 також вимагає розкриття додаткової iнформацiї. Застосування МСФЗ 13 не зробило iстотного впливу на оцiнки справедливої вартостi, якi визначаються Компанiєю. Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя розкривається в окремих примiтках по активах i зобов'язаннях, для яких визначалася справедлива вартiсть.
Iнтерпретацiя IFRIC 20 "Витрат на розкривнi роботи на етапi експлуатацiї родовища", що розробляється вiдкритим способом, застосовується вiдносно витрат на видалення шлакових порiд (розкривнi роботи), що виникають на етапi експлуатацiї родовища, що розробляється вiдкритим способом. У iнтерпретацiї розглядається метод облiку вигод вiд розкривних робiт. Ця iнтерпретацiя не має впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

Щорiчнi удосконалення МСФЗ
Перерахованi нижче удосконалення не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї:
МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Це удосконалення роз'яснює, що компанiя, яка припинила застосовувати МСФЗ у минулому i вирiшила, що зобов'язана знову складати звiтнiсть по МСФЗ, має право застосувати МСФЗ 1 повторно. Якщо МСФЗ 1 не застосовується повторно, компанiя повинна ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть начебто вона нiколи не припиняла застосовувати МСФЗ.
МСБО 1 "Представлення фiнансової звiтностi". Це удосконалення роз'яснює рiзницю мiж додаткової порiвняльної iнформацiї, що надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмальною необхiдною порiвняльною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй звiтний перiод.
МСБО 16 "Основнi засоби". Це удосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини i допомiжне устаткування, якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: представлення iнформацiї". Це удосконалення роз'яснює, що податок на прибуток, що вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, враховується вiдповiдно до МСФЗ( IAS ) 12 "Податок на прибуток".
МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". Це удосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по розкриттю в промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по розкриттю в нiй iнформацiї про зобов'язання сегменту. Згiдно з цим роз'ясненням, розкриття iнформацiї в промiжнiй фiнансовiй звiтностi також повиннi вiдповiдати розкриттям iнформацiї в рiчнiй фiнансовiй звiтностi.

МСФЗ i Iнтерпретацiї, що не набули чинностi
Компанiя не застосовувала наступнi МСФЗ i Iнтерпретацiї МСФЗ i МСБО, якi були опублiкованi, але не набули чинностi:
Поправки до МСБО 32 - "Взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань" описують, як слiд правильно застосовувати критерiї взаємозалiку в МСБО 32 вiдносно систем розрахункiв (таких як системи єдиного клiрингового центру), у рамках яких використовуються механiзми неодночасних валових платежiв. Передбачається, що цi поправки не матимуть впливу на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати.
Поправки до МСБО 36 - "Розкриття iнформацiї вiдносно суми очiкуваного вiдшкодування для нефiнансових активiв". Ця поправка зменшує обставини, при яких вiдшкодовувана сума активiв або генеруючих одиниць має бути розкрита, i вводиться явна вимога про розкриття ставки дисконтування при визначеннi знецiнення (чи сторнування знецiнення), де сума очiкуваного вiдшкодування(на основi справедливої вартостi за вирахуванням витрат по вибуттю) визначається з використанням дисконтування. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати. Передбачається, що цi поправки не матимуть впливу на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї.
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя i оцiнка", стандарт опублiкований в листопадi 2009 року, вiн замiнює МСБО 39 "Фiнансових iнструментiв: визнання i оцiнка" в частинi класифiкацiї i оцiнки фiнансових iнструментiв. Вступ в силу цього стандарту був запланований для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015 року, але надалi дата набуття чинностi була скасована. Компанiя оцiнює вплив стандарту на свою фiнансову звiтнiсть.
Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 i МСБО 27 - "Iнвестицiйнi компанiї " набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 або пiсля цiєї дати i передбачають виключення з вимог про консолiдацiю для компанiй, якi вiдповiдають визначенню iнвестицiйної компанiї згiдно МСФЗ 10. Виключення з вимог про консолiдацiю вимагає, щоб iнвестицiйнi компанiї враховували дочiрнi компанiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Цi поправки не матимуть впливу на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї.
Поправки до МСБО 39 - "Новацiя похiдних iнструментiв i продовження облiку хеджування". У цих поправках передбачається виключення з вимоги про припинення облiку хеджування у разi, коли новацiя похiдного iнструменту, визначеного як iнструмент хеджування, вiдповiдає встановленим критерiям. Цi поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати. Компанiя чекає, що цi поправки не матимуть впливу на фiнансове положення або фiнансовi результати його дiяльностi.
Iнтерпретацiя IFRIC 21 "Обов'язковi платежi". У Iнтерпретацiї роз'яснюється, що компанiя визнає зобов'язання по обов'язкових платежах тодi, коли вiдбувається дiя, що спричиняє за собою їх сплату. У разi обов'язкового платежу, виплату якого потрiбно у разi досягнення мiнiмального порогового значення, в iнтерпретацiї встановлюється заборона на визнання передбачуваного зобов'язання до досягнення встановленого мiнiмального порогового значення. Iнтерпретацiя IFRIC 21 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 або пiсля цiєї дати. Ця iнтерпретацiя не вплине на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСБО 19 - "Програми зi встановленими виплатами: внески працiвникiв". Поправки уточнюють вимоги, що пред'являються до того, яким чином внески працiвникiв або третiх осiб, пов'язанi з послугами, слiд вiднести до перiодiв надання послуги. Крiм того, вона дозволяє, але не зобов'язує визнавати такi внески як зниження вартостi послуг в перiодi, в якому вiдповiдна послуга надається, у разi, якщо сума вкладу не залежить вiд числа рокiв надання послуг. Цi поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати. Компанiя чекає, що цi поправки не матимуть впливу на фiнансове положення або фiнансовi результати його дiяльностi.
Програма "Щорiчнi удосконалення МСФЗ". Ряд змiн до стандартiв, прийнятих у рамках програм по щорiчному удосконаленню МСФЗ, набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня 2014 або пiсля цiєї дати. Цi поправки в основному носять уточнюючий характер, що дозволить зняти деякi невизначеностi у формулюваннях i так далi. Прийняття цих удосконалень не вплине на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
4. Дохiд вiд реалiзацiї
2013 2012
Дохiд вiд реалiзацiї послуг 976 949
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 286 16
Всього доходи вiд реалiзацiї 1262 965

5.Собiвартiсть реалiзацiї
2013 2012
Виробничi витрати
Сировина та витратнi матерiали 244 347
Витрати на персонал 157 211
Амортизацiя 66 76
Змiни у залишках незавершеного виробництва та готової продукцiї
Iншi 371 183
Всього 838 817

6. Iншi доходи, iншi витрати
Iншi доходи 2013 2012
Доходи вiд операцiйної оренди активiв
Iншi доходи
Вiдшкодування ранiше списаних активiв
Доходи вiд державної субсидiї

Iншi витрати 2013 2012
1 2 3
Благодiйнiсть
Представницькi витрати
Штрафи, пенi
Витрати вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi
Iншi витрати
7. Витрати на збут
2013 2012
Витрати на транспорт
Витрати на персонал
Маркетинг та реклама
Iншi

8. Адмiнiстративнi витрати
2013 2012
Витрати на персонал 178 38
Утримання основних засобiв
Витрати на охорону
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 9
Iншi 253 99
Всього адмiнiстративних витрат 440 137

9. Фiнансовi доходи та витрати
2013 2012
Процентнi доходи
Вiдсотки на депозитному рахунку в банку 20 15
Всього процентнi доходи 20 15
Процентнi витрати
Банкiвськi кредити та овердрафти
Фiнансовий лiзинг
Всього процентнi витрати
11. Збитки вiд необоротних активiв, призначених для продажу.
Станом на 31.12.2013 пiдприємство не має необоротних активiв, призначених для продажу.

12. Основнi засоби
За iсторичною вартiстю Будiвлi Машини та обладнання Транспорт Меблi та приладдя Iншi Всього
1 2 3 4 5 6 7
Справедлива вартiсть
на 01.01.2013 2014 67 9 17 2107

Надходження 40 40
Перемiщення з
незавершеного будiвництва

Перемiщення в iнвестицiйну
нерухомiсть
Вибуття
31 грудня 2013року 2054 67 9 17 2147

Накопичена
амортизацiя 866 44 8 15 933

13. Короткострокова дебiторська заборгованiсть представлена заборгованiстю за безпроцентними позиками, виданими працiвникам пiдприємства на строк до одного року. Термiн погашення позик – липень 2014 р.

14. Iнвестицiйна нерухомiсть
31 грудня 2013 31 грудня 2012
На початок перiоду 1188 1213
Змiна справедливої вартостi
Перемiщення з основних засобiв
На кiнець перiоду 1188 1213

15. Запаси
31 грудня 2013 31 грудня 2012
Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 4
Товари (за чистою вартiстю реалiзацiї) 33 12
Всього запаси 37 12
16. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
31 грудня 2013 31 грудня 2012
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 52 23
Аванси, виданi 10 27
Розрахунки з бюджетом 1
Iнша дебiторська заборгованiсть 2 8
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi
Чиста вартiсть торгiвельної дебiторської заборгованостi 40 11

Дебiторська заборгованiсть пiдприємства не має забезпечення.

Аналiз простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi, представлено наступним чином:
31 грудня 2013 31 грудня 2012
До 30 днiв 13 5
30-60 днiв 23 3
60-90 днiв
90-120 днiв
Бiльше 120 днiв 4 3
Всього 40 11

17. Грошовi кошти
31 грудня 2013 31 грудня 2012
Каса та рахунки в банках, грн. 75 6
Всього 75 6

Станом на 31 грудня 2013 та 2012 рокiв банкiвськi депозити включали нарахованi проценти в сумi 20 тисяч гривень та 14, вiдповiдно.

18. Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2013 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 1 445 080 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi.
19. Короткостроковi забезпечення
31 грудня 2013 31 грудня 2012
Резерв вiдпусток 21
Пенсiйне забезпечення за програмою з визначеним внеском
Всього 21

20. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
31 грудня 2013 31 грудня 2012
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть
Розрахунки з бюджетом 20 17
Одержанi аванси 1 50
Заробiтна плата та соцiальнi внески
Iншi 58 37
Всього кредиторська заборгованiсть 79 104

21. Пенсiї та пенсiйнi плани.
Пiдприємство не має недержавної пенсiйної програми.

22. Умовнi зобов'язання.
Судовi позови
Протягом 2013 та 2012 рокiв Пiдприємство не подавало та не отримувало судових позовiв.
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Пiдприємства, ймовiрно, що Пiдприємство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, Пiдприємство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.

Нестабiльнiсть на мiжнародних ринках та на ринку України
Протягом останнiх мiсяцiв економiки багатьох країн вiдчули нестабiльнiсть на фiнансових ринках. Внаслiдок ситуацiї, яка склалася в Українi та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабiлiзацiйних заходiв українським Урядом, на дату затвердження даної фiнансової звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Стан економiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i, як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи Пiдприємства не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати його дiяльностi.

Економiчне середовище
Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Пiдприємства, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками погашення.
Керiвництво Пiдприємства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Пiдприємство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.

Знецiнення нацiональної валюти
Нацiональна валюта - українська гривня (грн.) – на протязi року залишилася стабiльною у порiвняннi з основними свiтовими валютами. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються Нацiональним банком на 31.12.2012 р - 7,993 та 31.12.2013 – 7,993 грн. за 1 долар США.

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Пiдприємства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Пiдприємства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Пiдприємству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
23. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:
• пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Пiдприємством;
• iншi фiзичнi особи
• члени провiдного управлiнського персоналу Пiдприємства;

До складу пов’язаних сторiн Товариством було вiднесено:

Назва пов’язаної особи Опис ознаки зв’язку
I. Материнське пiдприємство - -
II. Пiдприємства, якi здiйснюють спiльний контроль або мають суттєвий вплив
III. Дочiрнi пiдприємства -
IV. Асоцiйованi пiдприємства -
V. Спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником
VI. Iншi пов’язанi сторони
- ПП „Ефiр-М” Власне пiдприємство члена наглядової ради
- ДП ТРК „Номiнал” ПП „Ефiр-М” Власне пiдприємство члена наглядової ради
- ПрАТ „Новатор-сервiс” Власне пiдприємство члена наглядової ради
- Пекуровський О.Л. Член наглядової ради

Iнформацiя про операцiї Товариства iз пов’язаними сторонами за 2013 представлена нижче.

тис. грн.
Вид операцiї 2013
Операцiї придбання товарiв
-нерухомостi та iнших активiв
-отримання послуг
-оренднi послуги
-отримання позик
-внески до статутного капiталу грошовими коштами
-внески до статутного капiталу у натуральнiй формi
-надання гарантiй
погашення зобов’язань за Товариство
Операцiї продажу
-товарiв, готової продукцiї
-нерухомостi та iнших активiв
-надання послуг
-оренднi послуги 16
-надання позик 7
-внески до статутного капiталу грошовими коштами
-внески до статутного капiталу у натуральнiй формi
-надання гарантiй
-погашення зобов’язань за пов’язану сторону
Iншi операцiї
Залишки у розрахунках Товариства iз пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2013 року вiдсутнi.

Iнформацiя щодо винагороди провiдного управлiнського персоналу Товариства.
Провiдний управлiнський персонал - тi особи, якi безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, управлiння та контроль дiяльностi Товариства. До провiдного управлiнського персоналу на Пiдприємствi було вiднесено:
• членiв наглядової ради Товариства,
• директора Товариства,
• членiв ревiзiйної комiсiї,
• головного бухгалтера.
Провiдний управлiнський персонал Товариства отримує винагороду.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2013, провiдний управлiнський персонал одержав винагороду в сумi 44 тис. грн.

д/н