ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Пекуровська О. М.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

28.04.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 14310922
4. Місцезнаходження Україна, 14030, Чернігівська область, д/н, м. Чернiгiв, вул. Одинцова, буд. 9
5. Міжміський код, телефон та факс (04622)33315, (04622)33315
6. Електронна поштова адреса chprt@chprt.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2015

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№ 80, Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2015

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.chprt.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2015

(дата)