ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 1214 1344 0 0 1344 1214
будівлі та споруди 1188 1313 0 0 1188 1313
машини та обладнання 23 16 0 0 23 16
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 3 15 0 0 3 15
Усього 1214 1344 0 0 1214 1344
Опис Визнання та оцiнка основних засобiв здiйснювалась у вiдповiдностi до МСБО (IAS) № 16 "Основнi засоби" та Наказу про органiзацiю облiкової полiтики у вiдповiдностi з МСФЗ № 01 вiд 02.01.2014 р. та Наказу № 1 вiд 02.01.2013р.
Згiдно з Наказом про облiкову полiтику, строк корисної експлуатацiї для визначених класiв основних засобiв наступний:
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 20 рокiв;
- машини та обладнання - 5-7 рокiв;
- транспортнi засоби - 5 рокiв;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3-4 роки;
- iншi основнi засоби - 2-7 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2013р. - 2147 тис.грн.; станом на 31.12.2014 р. - 2356 тис.грн.
Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2014 р. - 1012 тис.грн.
Основнi засоби зношенi на 43%. Протягом звiтного перiоду вiдбувалось оновлення основних фондiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 1350 1324
Статутний капітал (тис.грн.) 361 361
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 361 361
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням НКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу (Звiту про фiнансовий стан): розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 1300,1595, 1695; зареєстрований капiтал - рядок 1400; скоригований зареєстрований капiтал - рiзниця рядкiв 1400,1425.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує зареєстрований капiтал на 989 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований зареєстрований капiтал на 989 тис.грн. Вимоги частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення зареєстрованого капiталу не вимагається.