ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ "НIЛ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 38054314
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 14037, м. Чернiгiв, вул. 50 рокiв ВЛКСМ, буд. 14а
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4511, 23.02.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» за 2014 рiк Акцiонерам ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» Керiвництву ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» I. Основнi вiдомостi про ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» Код за ЄДРПОУ 14310922 Мiсцезнаходження 14030, м.Чернiгiв,вул..Одинцова,буд.9 Дата реєстрацiї 26 грудня 1995 року II. Опис аудиторської перевiрки Ми провели аудит повного пакету фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» (надалi – «Товариство»), що включає Звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2014 року, звiт про сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014року, звiт про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки i iншу пояснюючу iнформацiю, яка розкриває та пояснює iнформацiю, вiдображену у фiнансовiй звiтностi Товариства, складенiй вiдповiдно до МСФЗ. Аудиторський звiт був пiдготовлений у вiдповiдностi до: • Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2014 рiк є повною рiчною фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно до роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання такої фiнансової звiтностi. III. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання повного пакету фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. IV. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цього повного пакету фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень повного пакетуфiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка надає достовiрну та справедливу iнформацiю, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення повного пакетуфiнансової звiтностi.
V. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Пiдстава для висловленняумовно-позитивної думки: Товариство має iнвестицiйне майно за iсторичною собiвартiстю у сумi 2248 тис. грн., балансова вартiсть 1313 тис. грн., знос 935 тис. грн., яке облiковується за собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя. МСФО (IAS) 40 дозволяють ураховувати iнвестицiйну нерухомiсть по первiснiй вартостi за винятком накопиченi амортизацiї й знецiнення, але МСФО (IAS) 40 п.79 п.п.е) вимагає розкривати в примiтках iнформацiю про справедливу вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, що враховує, по первiснiй вартостi. Товариством нараховувався знос iнвестицiйної нерухомостi виходячи зi строку експлуатацiї 240 мiс., але будiвлi Товариство отримало у процесi приватизацiї у 1995 роцi. У вiдповiдностi до МСФО (IAS) 16, Товариство повинно було зробити аналiз того, чи не вiдбулось знецiнення основних засобiв у вiдповiдностi до МСФО (IAS) 36. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» станом на 31.12.2014 року його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пояснювальний параграф. У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть». Не змiнюючи нашої думки стосовно фiнансової звiтностi ми звертаємо увагу на iснування ризикiв подальшого функцiонування Товариства. Наразi такi ризики обумовленi зовнiшнiми чинниками, якi пов’язанi з наступним: з загальною економiчною ситуацiєю в свiтi та Українi; з полiтичною та економiчною ситуацiєю в державi Україна; з можливим змiненням законодавства у сферах господарської дiяльностi пiдприємств, оподаткування; з iншими чинниками. В процесi аудиторської перевiрки та виконання аудиторських процедур ми не отримали доказiв, якi б свiдчили, що фiнансова звiтнiсть викривлена внаслiдок шахрайства. При цьому вважаємо, що управлiнський персонал Товариства вiдповiдно використовує припущення про безперервнiсть дiяльностi. VI. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторсько-консалтинговою компанiєю «НIЛ» Свiдоцтво про внесення в реєстр №4511, видане 23 лютого 2012 року Аудиторською палатою України за рiшенням №246/4; чинне до 23 лютого 2017 року Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №417 видане рiшенням АПУ вiд 31.10.2013 року Мiсцезнаходження 14037, М.Чернiгiв, вул. 50 рокiв ВЛКСМ, 14 Телефон (факс), веб-сайт (0462) 605-607, 93-52-95, www.nilaudit.com.ua VII.Договiр на здiйснення аудиту звiтностi №59/14 вiд 22 вересня 2014р. VIII. Аудиторська перевiрка розпочата 22 вересня 2014 року, закiнчена – 03 лютого 2015 року. До цього додається: • Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2014року; • Звiт про сукупнийдохiд за рiк 2014; • Звiт про рухгрошовихкоштiв за прямим методом за 2014рiк; • Звiт про власнийкапiтал за 2014 рiк; • Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року. Директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингової Компанiї «НIЛ» Аудитор Н.I.Ляшенко Сертифiкат аудитора серiї А №004440 виданий Аудиторською Палатою України 26 грудня 2000 року Дiйсний до 26 грудня 2019 року 20 березня 2015 р. М.Чернiгiв, Україна
д/н
д/н