ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 № 583597
3. Дата проведення державної реєстрації 26.12.1995
4. Територія (область)* Чернігівська область
5. Статутний капітал (грн) 361270
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 17
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля

47.19 - Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах

10. Органи управління підприємства

- Загальнi збори акцiонерiв Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Директор Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПОЛIКОМБАНК
2) МФО банку 353100
3) Поточний рахунок 26007002015
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н