ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровська Олена Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НМ, 238680, 01.12.2005, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** 1971
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка", голова правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.02.2014, 3 роки
9) опис За рiшенням засiдання наглядової ради ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 18.02.2014 року (протокол № 17) припинено повноваження посадової особи у зв'язку з переобранням. За рiшенням засiдання наглядової ради ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 18.02.2014 року (протокол № 17) обрано на посаду директора посадову особу у зв'язку з подовженням термiну повноважень. Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Заробiтна плата сплачується вiдповiдно до контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ромаскевич Вiкторiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НМ, 083820, 10.10.2002, Деснянський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ДIЯ - ПЛЮС", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.11.2007, невизначено
9) опис Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю Товариства. Заробiтна плата сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровський Леонiд Йосипович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1943
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Новатор-сервiс", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується згiдно Договору. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014 р. (протокол № 19) прийнято рiшення припинити повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014 р. (протокол № 19) та рiшенням засiдання наглядової ради вiд 09.04.2014р. (протокол № 1) прийнято рiшення обрати посадову особу на посаду Голови Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузьменко Валерiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1939
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "IIЦ "Новатор", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується згiдно Договору. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014 р. (протокол № 19) прийнято рiшення припинити повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014 р. (протокол № 19) прийнято рiшення обрати посадову особу на посаду Члена Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровський Iгор Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1969
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ГРАНД", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується згiдно Договору. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014 р. (протокол № 19) прийнято рiшення припинити повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014 р. (протокол № 19) прийнято рiшення обрати посадову особу на посаду Члена Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Швець Андрiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1947
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПП "Ефiр-М", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується згiдно Договору. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014 р. (протокол № 19) прийнято рiшення припинити повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014 р. (протокол № 19) прийнято рiшення обрати посадову особу на посаду Члена Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровський Олександр Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1972
5) освіта** Професiйно-технiчна
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА", дизайнер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода сплачується згiдно Договору. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014 р. (протокол № 19) прийнято рiшення припинити повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014 р. (протокол № 19) прийнято рiшення обрати посадову особу на посаду Члена Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дубiна Наталiя Андрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1952
5) освіта** Середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПП "Ефiр-М", економiст.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2014, 3 роки
9) опис Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014 р. (протокол № 19) посадову особу обрано Головою Ревiзiйної комiсiї. Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Журавльова Ольга Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1968
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Чернiгiвпродсервiс", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014 р. (протокол № 19) прийнято рiшення припинити повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014 р. (протокол № 19) прийнято рiшення обрати посадову особу на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровська Ольга Кузьмiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1971
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Новатор-сервiс", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014 р. (протокол № 19) прийнято рiшення припинити повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014 р. (протокол № 19) прийнято рiшення обрати посадову особу на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шевченко Петро Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1953
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Обласна державна ТРК, iнженер вищої категорiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.02.2011, 3 роки
9) опис Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 09.04.2014 р. (протокол № 19) припинено повноваження посадової особи у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорПекуровська Олена МиколаївнаНМ, 238680, 01.12.2005, Деснянський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обласитi647894.483464789000
Головний бухгалтерРомаскевич Вiкторiя ВолодимирiвнаНМ, 083820, 10.10.2002, Деснянський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi000000
Голова Наглядової радиПекуровський Леонiд Йосиповичд/н, д/н, д/н15883710.9916158837000
Член наглядової радиКузьменко Валерiй Миколайовичд/н, д/н, д/н126840.877712684000
Член Наглядової радиПекуровський Iгор Леонiдовичд/н, д/н, д/н14471710.0145144717000
Член Наглядової радиШвець Андрiй Михайловичд/н, д/н, д/н14938710.3376149387000
Член Наглядової радиПекуровський Олександр Леонiдовичд/н, д/н, д/н588474.072258847000
Голова ревiзiйної комiсiїДубiна Наталiя Андрiївнад/н, д/н, д/н000000
Член ревiзiйної комiсiїЖуравльова Ольга Валерiївнад/н, д/н, д/н380522.633238052000
Член ревiзiйної комiсiїПекуровська Ольга Кузьмiвнад/н, д/н, д/н615654.260361565000
Голова ревiзiйної комiсiї Шевченко Петро Михайловичд/н, д/н, д/н52970.36665297000
Усього 694175 48.0371 694175 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.