ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 09.04.2014
Кворум зборів** 73.65
Опис Порядок денний:
1. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2013 рiк.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2013 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2013 рiк.
6. Прийняття рiшення про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов договорiв, що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
8. Прийняття рiшення про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9. Обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом.
До перелiку питань до порядку денного пропозицiй не поступало.
Всi питання розглянуто та прийнято рiшення:
1. Обрати голову, секретаря Зборiв, лiчильну комiсiю та затвердити регламент акцiонерних Зборiв.
2. Затвердити звiт виконавчого органу.
3. Затвердити звiт наглядової ради.
4. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк.
6. Затвердити рiшення про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства.
7. Затвердити рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради Товариства та розмiр їх винагороди в рамках бюджету Наглядової ради. Уповноважити директора уповноваженою особою на їх пiдписання з боку Товариства.
8. Затвердити рiшення про вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
9. Затвердити рiшення про обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10. Затвердити чистий прибуток ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi у розмiрi 4 тис.грн. Визначити наступний порядок розподiлу прибутку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк:
- прибуток в обсязi 5% направити на формування резервного капiталу Товариства;
- прибуток в обсязi 45% направити в фонд розвитку пiдприємства;
- 50% прибутку Товариства направити на погашення балансових збиткiв минулих рокiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.