ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ
31 ГРУДНЯ 2014Р.

1. Органiзацiя
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА» далi («Пiдприємство») у 1995 роцi iз Обласного техно-торгiвельного Державного Пiдприємства „Славутич-Сервiс” перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство „Чернiгiвпобутрадiотехнiка”, яке стало його правонаступником. У 2011 роцi, вiдповiдно до Закону України „Про акцiонернi товариства”, перейменовано у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА”.
Основними видами дiяльностi, якими займається товариство, є: здавання власних примiщень в оренду, торгiвля.
Пiдприємство знаходиться у мiстi Чернiгiв, вул. Одинцова, 9, Україна.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2014р. та склала 17 осiб.

Станом на 31 грудня 2014 року такi акцiонери володiли акцiями пiдприємства:
Акцiонери Пiдприємства 31.12.2014
ПрАТ „Новатор-сервiс” 14,3797 %
ТОВ „ГРАНД” 13,8401 %
Пекуровський Леонiд Йосипович 10,9916 %
Швець Андрiй Михайлович 10,3376 %
Пекуровський Iгор Леонiдович 10,0145 %
Iншi 40,4365 %
Всього 100,0 %

Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску Зборами акцiонерiв 16 квiтня 2015р.

2. Основа надання iнформацiї
У вiдповiдностi до вимог Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №419 з 1 сiчня 2012 року Товариство складає фiнансову звiтнiсть згiдно з положеннями Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Керуючись МСФЗ 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi», Товариство обрало 1 сiчня 2012 року датою переходу на МСФЗ. При цьому, фiнансова звiтнiсть Товариства за 2013 рiк була першою повною рiчною фiнансовою звiтнiстю, що складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi Комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання такої фiнансової звiтностi.
Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2014 рiк затвердженi наказом по Товариству № 01 вiд 02.01.2014 року та Наказом № 1 вiд 02.01.2013 року. Облiкова полiтика вiдповiдає всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання фiнансової звiтностi за МСФЗ. Облiкова полiтика за МСФЗ використовується з метою складання фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкаiї статей.
Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07 лютого 2013 року (Iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 627 вiд 27 червня 2013 року), у межах чинного законодавства, нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України та мiжнародних стандартiв.

Звiтна дата за звiтний перiод
Датою рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк є кiнець дня 31 грудня 2014 року.

Принципи оцiнок
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з використанням принципу облiку по iсторичнiй вартостi за виключенням iнвестицiй, що пiдлягають оцiнцi за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, та iнвестицiй, що є в наявностi для продажу.

Безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, у вiдповiдностi до якого реалiзацiя активiв та погашення зобов’язань вiдбувається в ходi її звичайної дiяльностi.

Використання суджень та припущень
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Пiдприємство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi та собiвартостi iнвестицiйної нерухомостi.

Функцiональна валюта
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Пiдприємства є українська гривня.

3. Основнi принципи бухгалтерського облiку
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
• дебiторська заборгованiсть;
• фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизованою вартiстю – кредити банкiв

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках, та короткостроковi депозити з первiсним строком погашення 9 мiсяцiв або менш.

Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визначається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

Фiнансовi зобов’язання
Кредити банкiв
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь – яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.

Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Пiдприємство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно

Основнi засоби
Пiдприємство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн.
Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.

Подальшi витрати
Пiдприємство не визнає в балансової вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

Амортизацiя основних засобiв, термiн корисної експлуатацiї
Для визначених класiв основних засобiв використовуються такi строки корисної експлуатацiї:
будiвлi - 20 рокiв;
машини та обладнання - 5-7 рокiв;
транспортнi засоби - 5 рокiв;
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3-4 роки;
iншi основнi засоби - 2-7 рокiв.

Встановлений прямолiнiйний метод амортизацiї застосовується для розподiлу суми, що амортизується, на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї.

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчної норми 33%. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.

Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю.

Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Пiдприємство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов’язанi з продажем. Амортизацiя на таки активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Оренда
Фiнансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив. Пiдприємство як орендодавець на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як зобов’язання за сумами, що дорiвнюють справедливої вартостi наданого в оренду майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими доходами.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.

Податки на прибуток
Пiдприємство не визнає витрати з податку на прибуток, тому що знаходиться на спрощенiй системi оподаткування та сплачує єдиний податок з доходiв.

Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.

Виплати працiвникам
Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток – пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Пенсiйнi зобов’язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.

Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiдно доходи.

Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Умовнi зобов'язання та активи.
Пiдприємство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження еконо¬мiчних вигод є ймовiрним.

Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань.
Зобов’язання розкривати iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку i вiдповiднi угоди (наприклад, угоди про надання забезпечення) застосовуються до усiх визнаних фiнансових iнструментiв, якi згортаються вiдповiдно до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: представлення iнформацiї».

Новi i переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, якi повиннi застосовуватися Компанiєю.
В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, яка застосовувалася в попередньому звiтному роцi. Деякi новi стандарти i iнтерпретацiї стали обов'язковими для застосування з 1 сiчня 2014 року. Нижче приведенi новi i переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, якi повиннi застосовуватися Компанiєю нинi або в майбутньому:
Поправки до МСБО 32 - "Взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань" описують, як слiд правильно застосовувати критерiї взаємозалiку в МСБО 32 вiдносно систем розрахункiв (таких як системи єдиного клiрингового центру), у рамках яких використовуються механiзми неодночасних валових платежiв. Поправки не вплинули на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї.
Поправки до МСБО 36 - "Розкриття iнформацiї вiдносно суми очiкуваного вiдшкодування для нефiнансових активiв". Ця поправка зменшує обставини, при яких вiдшкодовувана сума активiв або генеруючих одиниць має бути розкрита, i вводиться явна вимога про розкриття ставки дисконтування при визначеннi знецiнення (чи сторнування знецiнення), де сума очiкуваного вiдшкодування (на основi справедливої вартостi за вирахуванням витрат по вибуттю) визначається з використанням дисконтування. Поправки не вплинули на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї.
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя i оцiнка", стандарт опублiкований в листопадi 2009 року, вiн замiнює МСБО 39 "Фiнансових iнструментiв: визнання i оцiнка" в частинi класифiкацiї i оцiнки фiнансових iнструментiв. Вступ в силу цього стандарту був запланований для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015 року, але надалi дата набуття чинностi була скасована. Стандарт не вплинув на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї.
Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 i МСБО 27 - "Iнвестицiйнi компанiї" передбачають виключення з вимог про консолiдацiю для компанiй, якi вiдповiдають визначенню iнвестицiйної компанiї згiдно МСФЗ 10. Виключення з вимог про консолiдацiю вимагає, щоб iнвестицiйнi компанiї враховували дочiрнi компанiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Цi поправки не вплинули на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї.
Поправки до МСБО 39 - "Новацiя похiдних iнструментiв i продовження облiку хеджування". У цих поправках передбачається виключення з вимоги про припинення облiку хеджування у разi, коли новацiя похiдного iнструменту, визначеного як iнструмент хеджування, вiдповiдає встановленим критерiям. Цi поправки не мають впливу на фiнансове положення або фiнансовi результати його дiяльностi.
Iнтерпретацiя IFRIC 21 "Обов'язковi платежi". У Iнтерпретацiї роз'яснюється, що компанiя визнає зобов'язання по обов'язкових платежах тодi, коли вiдбувається дiя, що спричиняє за собою їх сплату. У разi обов'язкового платежу, виплату якого потрiбно у разi досягнення мiнiмального порогового значення, в iнтерпретацiї встановлюється заборона на визнання передбачуваного зобов'язання до досягнення встановленого мiнiмального порогового значення. Ця iнтерпретацiя не має впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Поправки до МСБО 19 - "Програми зi встановленими виплатами: внески працiвникiв". Поправки уточнюють вимоги, що пред'являються до того, яким чином внески працiвникiв або третiх осiб, пов'язанi з послугами, слiд вiднести до перiодiв надання послуги. Крiм того, вона дозволяє, але не зобов'язує визнавати такi внески як зниження вартостi послуг в перiодi, в якому вiдповiдна послуга надається, у разi, якщо сума вкладу не залежить вiд числа рокiв надання послуг. Цi поправки набули чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати. Цi поправки не мають впливу на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Компанiї.
Програма "Щорiчнi удосконалення МСФЗ". Ряд змiн до стандартiв, прийнятих у рамках програм по щорiчному удосконаленню МСФЗ, набула чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня 2014 або пiсля цiєї дати. Цi поправки в основному носять уточнюючий характер, що дозволяє зняти деякi невизначеностi у формулюваннях i так далi. Прийняття цих удосконалень не вплинуло на фiнансову звiтнiсть Компанiї.


4. Дохiд вiд реалiзацiї
2014 2013
Дохiд вiд реалiзацiї послуг 1056 976
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 219 286
Всього доходи вiд реалiзацiї 1275 1262

5.Собiвартiсть реалiзацiї
2014 2013
Виробничi витрати
Сировина та витратнi матерiали 482 244
Витрати на персонал 216 157
Амортизацiя 69 66
Змiни у залишках незавершеного виробництва та готової продукцiї
Iншi 28 371
Всього 795 838

6. Iншi доходи, iншi витрати
Iншi доходи 2014 2013
Доходи вiд операцiйної оренди активiв
Iншi доходи
Вiдшкодування ранiше списаних активiв
Доходи вiд державної субсидiї

Iншi витрати 2014 2013
1 2 3
Благодiйнiсть
Представницькi витрати
Штрафи, пенi
Витрати вiд зменшення корисностi дебiторської забор¬гованостi
Iншi витрати 1
7. Витрати на збут
2014 2013
Витрати на транспорт
Витрати на персонал
Маркетинг та реклама
Iншi

8. Адмiнiстративнi витрати
2014 2013
Витрати на персонал 273 178
Утримання основних засобiв
Витрати на охорону
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 10 9
Iншi 190 253
Всього адмiнiстративних витрат 473 440

9. Фiнансовi доходи та витрати
2014 2013
Процентнi доходи
Вiдсотки на депозитному рахунку в банку 18 20
Всього процентнi доходи 18 20
Процентнi витрати
Банкiвськi кредити та овердрафти
Фiнансовий лiзинг
Всього процентнi витрати
11. Збитки вiд необоротних активiв, призначених для продажу.

Станом на 31.12.2014 пiдприємство не має необоротних активiв, призначених для продажу.

12. Основнi засоби
За iсторичною вартiстю Будiвлi Маши¬ни та облад¬нання Транс¬порт Меблi
та
при¬ладдя Iншi Всього
1 2 3 4 5 6 7
Справедлива
вартiсть
на 01.01.2014 2054 67 9 17 2147

Надходження 194 2 14 210
Перемiщення з
незавершеного будiвництва

Перемiщення в
iнвестицiйну не¬
рухомiсть
Вибуття 1 1
31 грудня 2014
року 2248 69 23 16 2356

Накопичена
амортизацiя 935 53 9 15 1012

13. Короткострокова дебiторська заборгованiсть представлена заборгованiс¬тю за безпроцентними позиками, виданими працiвникам пiдприємства на строк до одного року. Термiн погашення позик – липень 2015 р.

14. Iнвестицiйна нерухомiсть
31 грудня 2014 31 грудня 2013
На початок перiоду 1313 1188
Змiна справедливої вартостi
Перемiщення з основних засобiв
На кiнець перiоду 1313 1188

15. Запаси
31 грудня 2014 31 грудня 2013
Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 0 4
Товари (за чистою вартiстю реалiзацiї) 0 33
Всього запаси 0 37
16. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
31 грудня 2014 31 грудня 2013
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 79 52
Аванси, виданi 21 10
Розрахунки з бюджетом 1
Iнша дебiторська заборгованiсть 2 2
Резерв пiд зменшення корисностi дебi¬торської заборгованостi
Чиста вартiсть торгiвельної дебiторської заборгованостi 67 40

Дебiторська заборгованiсть пiдприємства не має забезпечення.

Аналiз простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi, представ¬лено наступним чином:
31 грудня 2014 31 грудня 2013
До 30 днiв 6 13
30-60 днiв 44 23
60-90 днiв
90-120 днiв
Бiльше 120 днiв 17 4
Всього 67 40

17. Грошовi кошти
31 грудня 2014 31 грудня 2013
Каса та рахунки в банках, грн. 4 75


Всього 4 75

Станом на 31 грудня 2014 року банкiвськi депозити включали нарахо¬ванi проценти в сумi 18 тисяч гривень.

18. Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2014 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 1 445 080 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi.
19. Короткостроковi забезпечення
31 грудня 2014 31 грудня 2013
Резерв вiдпусток 18 0
Пенсiйне забезпечення за програмою з визначеним внеском
Всього 18 0

20. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть

31 грудня 2014 31 грудня 2013
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 64 1
Розрахунки з бюджетом 21 20
Одержанi аванси
Заробiтна плата та соцiальнi внески 22
Iншi 70 58
Всього кредиторська заборгованiсть 177 79

21. Пенсiї та пенсiйнi плани.
Пiдприємство не має недержавної пенсiйної програми.

22. Умовнi зобов'язання.
Судовi позови
Протягом 2014 року Пiдприємство не подавало та не отримувало судових позовiв.
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податко¬вому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному сере¬довищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяль¬ностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засно¬ване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Пiдприємства, ймовiрно, що Пiдприємство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiв¬ництва, Пiдприємство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдни¬ми податковими органами протягом трьох рокiв.

Нестабiльнiсть на мiжнародних ринках та на ринку України
Протягом останнiх мiсяцiв економiки багатьох країн вiдчули нестабiльнiсть на фiнансових ринках. Внаслiдок ситуацiї, яка склалася в Українi та за кордоном, незважаючи на можливе вжи¬вання стабiлiзацiйних заходiв українським Урядом, на дату затвердження даної фiнансової звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Стан еко¬номiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i, як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи Пiдприємства не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати його дiяльностi.

Економiчне середовище
Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє спрямування еко¬номiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю ак¬тивiв Пiдприємства, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованос¬тi згiдно зi строками погашення.
Керiвництво Пiдприємства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернен¬ня та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Пiдприємство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.

Знецiнення нацiональної валюти
Нацiональна валюта - українська гривня (грн.) – на протязi року дуже знецiнилась у порiвняннi з основними свiтовими валютами. На початок 2014 року курс гривнi по вiдношенню до долара США становив 7,99 гривнi за долар. З сiчня по серпень 2014 року гривня знецiнилась щодо долара США на 73,85%, або 5,90 грн. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються Нацiональним банком на 31.12.2013 р - 7,993 та 31.12.2014 – 15,7686 грн. за 1 долар США.

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат еко¬номiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичай¬ної дiяльностi Пiдприємства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi за¬ходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Пiдприємства, спрямованих рiзни¬ми країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Пiдприємству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвниц¬тва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
23. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:
• пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебу¬вають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Пiдприємством;
• iншi фiзичнi особи
• члени провiдного управлiнського персоналу Пiдприємства;

До складу пов’язаних сторiн Товариством було вiднесено:

Назва пов’язаної особи Опис ознаки зв’язку
I. Материнське пiдприємство - -
II. Пiдприємства, якi здiйснюють спiльний контроль або мають суттєвий вплив
-
III. Дочiрнi пiдприємства -
IV. Асоцiйованi пiдприємства -
V. Спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником
-
VI. Iншi пов’язанi сторони
- ПП «Ефiр-М» Власне пiдприємство члена наглядової ради
- ДП ТРК „Номiнал” ПП „Ефiр-М” Власне пiдприємство члена наглядової ради
- Пекуровський I.Л. Член наглядової ради


Iнформацiя про операцiї Товариства iз пов’язаними сторонами за 2014 представлена нижче.
тис. грн.
Вид операцiї 2014
Операцiї придбання
товарiв
нерухомостi та iнших активiв
отримання послуг
оренднi послуги
отримання позик
внески до статутного капiталу грошовими коштами
внески до статутного капiталу у натуральнiй формi
надання гарантiй
погашення зобов’язань за Товариство
Операцiї продажу
товарiв, готової продукцiї
нерухомостi та iнших активiв
надання послуг
оренднi послуги 12
надання позик 4
внески до статутного капiталу грошовими коштами
внески до статутного капiталу у натуральнiй формi
надання гарантiй
погашення зобов’язань за пов’язану сторону
Iншi операцiї

Залишки у розрахунках Товариства iз пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2014 року вiдсутнi.

Iнформацiя щодо винагороди провiдного управлiнського персоналу Товариства.
Провiдний управлiнський персонал - тi особи, якi безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, управлiння та контроль дiяльностi Товариства. До провiдного управлiнського персоналу на Пiдприємствi було вiднесено:
• членiв наглядової ради Товариства,
• директора Товариства,
• членiв ревiзiйної комiсiї,
• головного бухгалтера.
Провiдний управлiнський персонал Товариства (члени наглядової ради) отримує винагороду.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014, провiдний управлiнський персонал одержав винагороду в сумi 49 тис. грн.


д/н