ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровська Олена Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НМ, 238680, 01.12.2007, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** 1971
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка", голова правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.02.2014, 3 роки
9) опис За рiшенням засiдання наглядової ради ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 18.02.2014 року (протокол № 17) обрано на посаду посадову особу у зв'язку з подовженням термiну повноважень. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та Контрактi, основними серед яких є: виконання представницьких функцiй вiд iменi Товариства перед третiми особами без довiреностi, загальне та оперативне керiвництво виробничою дiяльнiстю Товариства, органiзацiя господарської дiяльностi Товариства та iнше. Заробiтна плата сплачується вiдповiдно до контракту. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2015 рiк - 50764 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор, голова правлiння. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ромаскевич Вiкторiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НМ, 083820, 10.10.2002, Деснянським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ДIЯ - ПЛЮС", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.11.2007, не визначено
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю Товариства. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати вiдповiдно до штатного розкладу. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2015 рiк - 32759 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер. Обiймає посаду головного бухгалтера в ТОВ "ДIЯ - ПЛЮС" (мiсцезнаходження: Україна, м. Чернiгiв, вул. Одинцова, буд. 9) та Асоцiацiя малого та середнього бiзнесу Чернiгiвщини "ДIЯ" (мiсцезнаходження: Україна, м. Чернiгiв, вул. Коцюбинського, буд. 49а8) . Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровський Леонiд Йосипович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1943
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 54
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Новатор-сервiс", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До повноважень посадової особи як голови наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками голови наглядової ради є координацiя дiяльностi наглядової ради для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй. Винагороду отримує згiдно Договору. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2015 рiк - 15607 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 54 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради; директор. Обiймає посаду директора в ПрАТ "Новатор - сервiс" (мiсцезнахоження - Україна, м. Чернiгiв, пр-т Миру, буд. 12). Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузьменко Валерiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1939
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 59
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "IIЦ "Новатор", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До повноважень посадової особи як члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду отримує згiдно Договору. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2015 рiк - 6243 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 59 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровський Iгор Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1969
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ГРАНД", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До повноважень посадової особи як члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду отримує згiдно Договору. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2015 рiк - 6243 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради; директор. Обiймає посаду директора в ТОВ "ГРАНД" (мiсцезнахоження - Україна, м. Чернiгiв, пр-т Миру, буд. 12). Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Швець Андрiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1947
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПП "Ефiр-М", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До повноважень посадової особи як члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду отримує згiдно Договору. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2015 рiк - 6243 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 49 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради; директор. Обiймає посаду директора в ПП "Ефiр - М" (мiсцезнахоження - Україна, м. Чернiгiв, вул. Одинцова, буд. 9), працює приватним пiдприємцем. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровський Олександр Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1972
5) освіта** Професiйно-технiчна
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА", дизайнер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До повноважень посадової особи як члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду отримує згiдно Договору. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2015 рiк - 6243 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради; дизайнер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дубiна Наталiя Андрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1952
5) освіта** Середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПП "Ефiр-М", економiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом Товариства, основними серед яких контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, зокрема: достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам. Винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 44 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова ревiзiйної комiсiї; економiст бухгалтерського облiку. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Журавльова Ольга Валерiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1968
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Чернiгiвпродсервiс", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом Товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу Товариства, його управлiнь. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровська Ольга Кузьмiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1971
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Новатор-сервiс", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом Товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу Товариства, його управлiнь. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: iнформацiя про попереднi посади, що мiститься в трудовiй книжцi, не розголошується згiдно до ст.32 Конституцiї України, оскiльки згоди на розголошення такої iнформацiї вiд зазначеної особи отримано не було. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорту та органу, який його видав.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорПекуровська Олена МиколаївнаНМ, 238680, 01.12.2005, Деснянський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi706014.885670601000
Головний бухгалтерРомаскевич Вiкторiя ВолодимирiвнаНМ, 083820, 10.10.2002, Деснянський ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй областi000000
Голова Наглядової радиПекуровський Леонiд Йосиповичд/н, д/н, д/н15883710.9916158837000
Член Наглядової радиКузьменко Валерiй Миколайовичд/н, д/н, д/н126840.877712684000
Член Наглядової радиПекуровський Iгор Леонiдовичд/н, д/н, д/н14471710.0145144717000
Член Наглядової радиШвець Андрiй Михайловичд/н, д/н, д/н14938710.3376149387000
Член Наглядової радиПекуровський Олександр Леонiдовичд/н, д/н, д/н588474.072258847000
Голова ревiзiйної комiсiїДубiна Наталiя Андрiївнад/н, д/н, д/н000000
Член ревiзiйної комiсiїЖуравльова Ольга Валерiївнад/н, д/н, д/н380522.633238052000
Член ревiзiйної комiсiїПекуровська Ольга Кузьмiвнад/н, д/н, д/н615654.260361565000
Усього 694690 48.0727 694690 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.