ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 16.04.2015
Кворум зборів** 98.95
Опис Порядок денний:
1. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
До перелiку питань до порядку денного пропозицiй не поступало.
Всi питання розглянуто та прийнято рiшення:
1. Обрати голову, секретаря зборiв, лiчiльну комiсiю та затвердити регламент акцiонерних зборiв.
2. Роботу виконавчого органу за 2014 рiк визнати "задовiльною".
3. Роботу наглядової ради за 2014 рiк визнати "задовiльною".
4. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
5. Затвердити рiчну звiтнiсть та баланс Товариства за 2014 рiк.
6. Затвердити чистий прибуток ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi у розмiрi 24 тис. грн. Визначити наступний порядок розподiлу прибутку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк:
- прибуток в обсязi 5% направити на формування резервного капiталу Товариства;
- прибуток в обсязi 5 тис. грн. направити на благодiйну допомогу для бiйцiв АТО;
- решту прибутку Товариства направити на погашення балансових збиткiв минулих рокiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.