ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ГАРАНТIЯ"
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 34350086
Місцезнаходження Україна, Чернігівська область, Деснянський, м. Чернiгiв, 14000, вул. Шевченка, буд. 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 396130
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.02.2008
Міжміський код та телефон 0462 779995
Факс 0462 777070
Вид діяльності Страхування майна та автотранспорту
Опис ПрАТ "СТ "ГАРАНТIЯ" надає Товариству послуги по страхуванню майна. ПрАТ "СТ "ГАРАНТIЯ" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ "НIЛ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 38054314
Місцезнаходження Україна, Чернігівська область, Новозаводський, м. Чернiгiв, 14037, вул. 50 рокiв ВЛКСМ, буд 14а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4511
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2012
Міжміський код та телефон 1462 605607
Факс 0462 605607
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис ТОВ "АКК "НIЛ" надає Товариству послуги по аудиту фiнансової звiтностi. ТОВ "АКК "НIЛ" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Подольський, м. Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал, буд 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.08.2012
Міжміський код та телефон 044 5910404
Факс 044 4825207
Вид діяльності Оброблення даних, розмiщення iнформацiх на веб-узлах i пов'язана з ними дiяльнiсть; iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп'ютерних систем; консультування з питань iнформатизацiї
Опис ПАТ "НДУ" здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до "Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв", затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ "НДУ" (протокол вiд 04.09.2013 р. № 4) та зареєстрованого НКЦПФР 01.10.2013 рiшення № 2092.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIКОМБАНК"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 19356610
Місцезнаходження Україна, Чернігівська область, Деснянський, м. Чернiгiв, 14013, вул. О. Молодчого, буд. 46
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263217
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013
Міжміський код та телефон 0462 651000
Факс 0462 651000
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Депозитарна дiяльнiсть депозитної установи