ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Пекуровська О. М.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

26.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 14310922
4. Місцезнаходження Україна, 14030, Чернігівська область, Деснянський, м. Чернiгiв, Захисникiв України (Одинцова), буд. 9
5. Міжміський код, телефон та факс 04622 33315, 04622 33315
6. Електронна поштова адреса chprt@chprt.pat.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

79, Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

26.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.chprt.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2017

(дата)