ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 30 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 198 X X
Усього зобов'язань X 228 X X
Опис Облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".
Станом на 31.12.2016 року кредити банку вiдсутнi. Зобов'язання за цiнними паперами, у тому числi за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. Фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутня.
Iншi зобов'язання складаються з заборгованостi за:
- товари, роботи, послуги;
- розрахунками зi страхування;
- розрахунками з оплати працi;
- поточних забезпечень;
- iнших поточних зобов'язань.