ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ "НIЛ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 38054314
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 14037, м. Чернiгiв, вул. Козацька, буд. 14
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4511, 23.02.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 417, д/н, д/н, 30.10.2013, б/с
Текст аудиторського висновку (звіту) Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» за 2016 рiк Акцiонерам ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» Керiвництву ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» I. Основнi вiдомостi про емiтента Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» Код за ЄДРПОУ 14310922 Мiсцезнаходження 14030, м.Чернiгiв,вул. Одинцова, буд.9 Дата реєстрацiї 26 грудня 1995 року II. Опис аудиторської перевiрки Ми провели аудит повного пакету фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» (надалi – «Товариство»), що включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, звiт про сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, звiт про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на 31 грудня 2016 року, а також описання важливих аспектiв облiкової полiтики, якi викладенi у примiтках до фiнансової звiтностi, що розкриває та пояснює iнформацiю, вiдображену у фiнансовiй звiтностi Товариства, складенiй вiдповiдно до МСФЗ. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Товариство функцiонуватиме в майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання Товариством узятих на себе зобов'язань, в ходi своєї звичайної дiяльностi. Аудиторський звiт був пiдготовлений у вiдповiдностi до: • Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, • Законiв України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi»та «Про акцiонернi товариства»; • Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» №3125-XIII вiд 22.04.1993 р. (в редакцiї Закону України вiд 14.09.2006 р., №140-V) зi змiнами. Аудиторська перевiрка була проведеназ метою висловлення думки стосовно повного пакету фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, що була пiдготовлена вiдповiдно до вимог МСФЗ, якi були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно до роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання такої фiнансової звiтностi. III. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання повного пакету цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. IV. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо повногои пакету цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв iнформацiї у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що в результатi аудиторської перевiрки отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки: Товариство має iнвестицiйне майно за iсторичною собiвартiстю у сумi 2785 тис. грн., (балансова вартiсть 1592 тис. грн., знос 1193 тис. грн.), яке облiковується за собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя. МСФО (IAS) 40 дозволяють ураховувати iнвестицiйну нерухомiсть по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї й знецiнення, але МСФО (IAS) 40 п.79 вимагає розкривати в примiтках iнформацiю про справедливу вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, що враховується Товариством по первiснiй вартостi. Товариством не розкрито в Примiтках такої iнформацiї, а ми не мали змоги оцiнити вплив такого нерозкриття на фiнансову звiтнiсть. Висловлення думки На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» станом на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Iншi питання Безперервнiсть У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть функцiонування, як основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi є доречним. Управлiнський персонал не iдентифiкував суттєвої невизначенностi, яка могла б поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть та вiдповiдно таку невизначенiсть не розкрито у фiнансовiй звiтностi Товариства. При проведеннi нами аудиту фiнансових звiтiв Товариства ми також не iдентифiкували такої суттєвої невизначеностi. Проте, не змiнюючи нашої думки стосовно фiнансової звiтностi ми звертаємо увагу, що нi управлiнський персонал нi аудитори не можуть дати гарантiю безперервностi функцiонування Товариства у зв'язку з iснуванням iншихi ризикiв подальшого функцiонування. Наразi такi ризики обумовленi зовнiшнiми чинниками, якi пов’язанi з наступним: з загальною економiчною ситуацiєю в свiтi та Українi; з полiтичною та економiчною ситуацiєю в державi Україна; з постiйними множинними змiнами законодавства у сферах господарської дiяльностi пiдприємств, оподаткування; з iншими чинниками. VI. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторсько-консалтингова компанiя «НIЛ» Свiдоцтво про внесення в реєстр №4511, видане 23 лютого 2012 року Аудиторською палатою України за рiшенням №246/4; чинне до 22 грудня 2021 року Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №417 видане рiшенням АПУ вiд 31.10.2013 року Мiсцезнаходження 14037, М.Чернiгiв, вул. Козацька, буд. 14 Телефон (факс), веб-сайт (0462) 605-607, 93-52-95, www.nilaudit.com.ua До цього додається: • Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2016 року; • Звiт про сукупнийдохiд за рiк 2016 рiк; • Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом за 2016 рiк; • Звiт про власний капiтал за 2016 рiк; • Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року. Директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингової Компанiї «НIЛ» Аудитор Н.I.Ляшенко Сертифiкат аудитора серiї А №004440 виданий Аудиторською Палатою України 26 грудня 2000 року Дiйсний до 26 грудня 2019 року 02 березня 2017 р. М.Чернiгiв, Україна
д/н
д/н