ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.04.2016
Кворум зборів** 99.51
Опис Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Ухвалення рiшення щодо звiту виконавчого органу ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка".
3. Ухвалення рiшення щодо звiту наглядової ради ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка".
4. Ухвалення рiшення щодо звiту ревiзiйної комiсiї ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка".
5. Затвердження рiчного звiту ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
До перелiку питань до порядку денного пропозицiй не поступало.
Всi питання розглянуто та прийнято рiшення:
1. Обрати голову, секретаря зборiв, лiчiльну комiсiю та затвердити порядок (регламент) проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка".
2. Роботу виконавчого органу у 2015 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" i положенням його установчих документiв. Затвердити звiт виконавчого органу ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi.
3. Роботу наглядової ради у 2015 роцi визнати задовiльною та аткою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" i положенням його установчих документiв. Затвердити звiт наглядової ради про роботу у 2015 роцi. Затвердити бюджет наглядової ради ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" на 2016 рiк.
4. Роботу ревiзiйної комiсiї ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" у 2015 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" i положенням його установчих документiв. Затвердити звiт i висновки ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" у 2015 роцi.
5. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" за 2015 рiк.
6. Затвердити чистий прибуток у розмiрi 149284,12 грн., отриманий ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" у 2015 роцi. Затвердити наступний порядок розподiлу чистого прибутку, отриманого у 2015 роцi:
- до фонду виплати дивiдендiв вiдрахувати 43352,40 грн.;
- прибуток в обсязi 45974,77 грн. направити на формування резервного капiталу Товариства;
- решту прибутку, у сумi 59956,95 грн., залишити нерозподiленою.
Нарахувати та виплатити акцiонерам ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" дивiденди за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi на загальну суму 43352,40 грн.
Виконавчому органу Товариства повiдомити акцiонерiв про дату, розмiр, порядок та строки виплати дивiдендiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.