ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду За результатами періоду, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн 43352.4 0 43352.4 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн 0.03 0 0.03 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн* 0 0 36947.38 0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 12.05.2017 д/н 15.04.2016 д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату ** д/н д/н д/н д/н
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату ** д/н д/н д/н д/н
Опис Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного перiоду - 21 квiтня 2017 року (Протокол № 22 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" вiд 21.04.2017р). Дата складення перлiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за результатами звiтного перiоду - 12 травня 2017 року (Протокол № 2 засiдання наглядової ради ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" вiд 24.04.2017р). Строки виплати дивiдендiв за результатами звiтного перiоду: з 23 травня 2017 року по 20 жовтня 2017 року.Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi – 43352,40 грн.; 0,03 грн. на одну просту акцiю. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi здiйснюється пiсля утримання податкiв, за заявою акцiонера, на поточний (картковий) рахунок акцiонера або поштовим переказом.
Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за результатами перiоду, що передував звiтному - 15 квiтня 2016 року (Протокол № 21 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка"). Дата складення перлiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за результатами перiоду, що передував звiтному - 15 квiтня 2016 року (Протокол № 12 засiдання наглядової ради ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка"). Строки виплати дивiдендiв за результатами перiоду, що передував звiтному: з 11 травня 2016 року по 30 червня 2016 року. Розмiр - 43352,40 грн.; 0,03 грн. на одну просту акцiю. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi здiйснювалась пiсля утримання податкiв, за заявою акцiонера, на поточний (картковий) рахунок акцiонера, готiвкою iз каси ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" або поштовим переказом.

_____________

* У випадку виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритого в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.

** У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.»;