ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 20.01.2017
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за ЄДРПОУ 14310922

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1702 1474
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 902 ) ( 750 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
800 724
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 745 ) ( 582 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2 ) ( 5 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
53 137
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 23 12
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
76 149
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
76 149
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 76 149

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 595 464
Витрати на оплату праці 2505 590 422
Відрахування на соціальні заходи 2510 121 147
Амортизація 2515 115 98
Інші операційні витрати 2520 228 206
Разом 2550 1649 1337

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1445080 1445080
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1445080 1445080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.05 0.1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.05 0.1
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Доходи та витрати вiдображено у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) в Товариствi визнається при наявностi всiх умов, а саме: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив); Товариство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена; є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. При визначеннi доходу застосовується нарахування, згiдно якого доходи вiдображаються у бухгалтерському облiку та звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.
ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" є платником єдиного податку 3 групи; не платник податку на прибуток на загальних пiдставах; не платник податку на додану вартiсть.


Керівник

 

(підпис)

Пекуровська О. М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ромаскевич В. В.