ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 45 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 254 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 299 X X
Опис Облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку № 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".
Станом на 31.12.2017 року кредити банкiв вiдсутнi. Зобов'язання за цiнними паперами, у тому числi за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. Фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутня.
Iншi зобов'язання складаються з заборгованостi за:
- товари, роботи, послуги;
- розрахунками з оплати працi;
- поточних забезпечень;
- iнших поточних зобов'язань.