ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ "НIЛ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 38054314
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 14017, м. Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, буд. 48
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4511, 23.02.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 417, д/н, д/н, 30.10.2013, безстрокове
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 326/3, 30.06.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) н/д
Номер та дата договору на проведення аудиту 52/17, 14.10.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 01.12.2017 - 22.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 22.02.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 9200
Текст аудиторського висновку (звіту) Звiт незалежного аудитора Акцiонерам ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» Керiвництву ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» Думка iз застереженням Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Чернiгiвпобутрадiотехнiка», що складається зi звiту про фiнансовий стан (балансу) на 31 грудня 2017 р., та звiту про фiнансовi результати ( звiту про сукупний дохiд), звiту про рух грошових коштiв, звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи виклад значущих облiкових полiтик. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансових стан товариства на 31 грудня 2017 року, її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Основа для думки iз застереженням Товариство у фiнансовiй звiтностi iнвестицiйну нерухомiсть вiдобразило за iсторичною собiвартiстю. Проте не розкрило у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi справедливу вартiсть цiєї нерухомостi, як того вимагає МСБО 40. Також товариством не проведено аналiз вартостi основних засобiв на предмет знецiнення, згiдно МСБО 36. Ми не мали змоги оцiнити вплив нерозкриття цiєї iнформацiї в примiтках Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається зi звiту емiтента, який включає фiнансову iнформацiю, перевiрену нами та нефiнансову iнформацiю, яка нами не перевiрялась. Очiкується, що звiт емiтента буде наданий нам пiсля дати цього звiту аудитора. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитись з iншою фiнансовою iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Коли ми ознайомимося за Звiтом емiтента, та якщо ми дiйдемо висновку, о в ньому iснує суттєве викривлення, нам потрiбно повiдомити iнформацiю про це питання, тим кого надiлено найвищими повноваженнями. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень, внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того ми: • Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики , а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; • Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; • оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; • доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; • оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення; Ми повiдомляємо тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо це за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. Директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингової Компанiї «НIЛ» Аудитор Наталiя Iванiвна Ляшенко Сертифiкат аудитора серiї А №004440 виданий Аудиторською Палатою України 26 грудня 2000 року Дiйсний до 26 грудня 2019 року Адреса аудитора: вул. Iвана Мазепи, б.48, м. Чернiгiв, Україна 22 лютого 2018 р.
д/н
д/н
д/н