ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровська Олена Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1971
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка", голова правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.02.2017, 3 роки
9) опис За рiшенням засiдання наглядової ради ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОЕТХНIКА" вiд 18.02.2014 року (протокол № 17) обрано на посаду строком на 3 роки. Вiповiдно до рiшення наглядової ради ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОЕТХНIКА" (протокол № 19 вiд 18.02.2017 року) укладено новий Контракт про призначення посадової особи на посаду директора термiном на 3 роки, з 18 лютого 2017 року до 17 лютого 2020 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та Контрактi, основними серед яких є: виконання представницьких функцiй вiд iменi Товариства перед третiми особами без довiреностi; загальне та оперативне керiвництво виробничою дiяльнiстю Товариства; органiзацiя господарської дiяльностi Товариства та iнше. Заробiтна плата сплачується вiдповiдно до контракту. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2017 рiк - 124180,58 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 29 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ромаскевич Вiкторiя Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ДIЯ - ПЛЮС", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.11.2007, не визначено
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю Товариства. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати вiдповiдно до штатного розкладу. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2017 рiк - 54877,66 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер. Обiймає посаду головного бухгалтера в Асоцiацiя малого та середнього бiзнесу Чернiгiвщини "ДIЯ" (мiсцезнаходження: Україна, м. Чернiгiв, вул. Коцюбинського, буд. 49а) . Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалась.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровський Леонiд Йосипович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1943
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 56
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Новатор-сервiс", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017, до наступних рiчних загальних зборiв товариства
9) опис Загальними зборами акцiонерiв Товариства припинено повноваження голови наглядової ради 21 квiтня 2017 року у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень (Протокол № 22). Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 22) та засiданням наглядової ради (Протокл №1) обрано посадову особу головою наглядової ради 21 квiтня 2017 року строком до наступних рiчних загальних зборiв товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До повноважень посадової особи як голови наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками голови наглядової ради є координацiя дiяльностi наглядової ради для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй. Винагороду отримує згiдно Договору. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2017 рiк - 37080,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 56 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради; директор. Обiймає посаду директора в ПрАТ "Новатор - сервiс" (мiсцезнахоження - Україна, м. Чернiгiв, пр-т Миру, буд. 12).


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузьменко Валерiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1939
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 59
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "IIЦ "Новатор", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2014, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До повноважень посадової особи як члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду отримує згiдно Договору. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2017 рiк - 4255,16 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 59 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Загальними зборами акцiонерiв Товариства припинено повноваження члена наглядової ради 21 квiтня 2017 року у зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень (Протокол № 22).


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Журавльова Ольга Валерiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1968
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Чернiгiвпродсервiс", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017, до наступних рiчних загальних зборiв товариства
9) опис Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 22) обрано посадову особу членом наглядової ради 21 квiтня 2017 року строком до наступних рiчних загальних зборiв товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До повноважень посадової особи як члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду отримує згiдно Договору. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2017 рiк - 10644,21 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер. Обiймає посаду головного бухгалтера в ТОВ "Чернiгiвпродсервiс".


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровський Iгор Леонiдович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1969
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ГРАНД", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017, до наступних рiчних загальних зборiв товариства
9) опис Загальними зборами акцiонерiв Товариства припинено повноваження члена наглядової ради 21 квiтня 2017 року у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень (Протокол № 22). Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 22) обрано посадову особу членом наглядової ради 21 квiтня 2017 року строком до наступних рiчних загальних зборiв товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До повноважень посадової особи як члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду отримує згiдно Договору. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2017 рiк - 14832,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради; директор. Працює приватним пiдприємцем.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Швець Андрiй Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1947
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПП "Ефiр - М", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017, до наступних рiчних загальних зборiв товариства
9) опис Загальними зборами акцiонерiв Товариства припинено повноваження члена наглядової ради 21 квiтня 2017 року у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень (Протокол № 22). Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 22) обрано посадову особу членом наглядової ради 21 квiтня 2017 року строком до наступних рiчних загальних зборiв товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До повноважень посадової особи як члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду отримує згiдно Договору. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2017 рiк - 14832,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 51 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради; директор. Працює приватним пiдприємцем.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровський Олександр Леонiдович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1972
5) освіта** Професiйно-технiчна
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА", дизайнер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017, до наступних рiчних загальних зборiв товариства
9) опис Загальними зборами акцiонерiв Товариства припинено повноваження члена наглядової ради 21 квiтня 2017 року у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень (Протокол № 22). Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 22) обрано посадову особу членом наглядової ради 21 квiтня 2017 року строком до наступних рiчних загальних зборiв товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. До повноважень посадової особи як члена наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях наглядової ради. Обов'язками члена наглядової ради є брати участь у засiданнях наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Винагороду отримує згiдно Договору. Розмiр отриманих доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за 2017 рiк - 14832,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради; дизайнер. Працює в ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА", посада - менеджер (управленець) кафе. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.


1) посада* Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дубiна Наталiя Андрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1952
5) освіта** Середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)** 45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПП "Ефiр - М", економiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017, 3 роки
9) опис Загальними зборами акцiонерiв Товариства припинено повноваження голови ревiзiйної комiсiї 21 квiтня 2017 року у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень (Протокол № 22). Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 22) та засiданням ревiзiйної комiсiї (Протокл №1) обрано посадову особу головою ревiзiйної комiсiї 21 квiтня 2017 року строком на три роки. Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом Товариства, основними серед яких контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, зокрема: достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам. Винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова ревiзiйної комiсiї; економiст бухгалтерського облiку. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пекуровська Ольга Кузьмiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1971
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Новатор-сервiс", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017, 3 роки
9) опис Загальними зборами акцiонерiв Товариства припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї 21 квiтня 2017 року у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень (Протокол № 22). Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 22) обрано посадову особу членом ревiзiйної комiсiї 21 квiтня 2017 року строком на три роки. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом Товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу Товариства, його управлiнь. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: iнформацiя про попереднi посади, що мiститься в трудовiй книжцi, не розголошується згiдно до ст.32 Конституцiї України, оскiльки згоди на розголошення такої iнформацiї вiд зазначеної особи отримано не було.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Журавльова Ольга Валерiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1968
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Чернiгiвпродсервiс", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.04.2014, 3 роки
9) опис Загальними зборами акцiонерiв Товариства припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї 21 квiтня 2017 року у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень (Протокол № 22). Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом Товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу Товариства, його управлiнь. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер. Обiймає посаду головного бухгалтера в ТОВ "Чернiгiвпродсервiс".


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Данькевич Ольга Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1989
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Пласт-Бокс Україна", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017, 3 роки
9) опис Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 22) обрано посадову особу членом ревiзiйної комiсiї 21 квiтня 2017 року строком на три роки. Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом Товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу Товариства, його управлiнь. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагороду не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер. Обiймає посаду бухгалтера в ТОВ "Пласт - Бокс Україна" (мiсцезнахоження - Україна, м. Чернiгiв, вул. Ушинського, буд. 14).


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорПекуровська Олена Миколаївнад/н766015.30081376601000
Головний бухгалтерРомаскевич Вiкторiя Володимирiвнад/н000000
Голова Наглядової радиПекуровський Леонiд Йосиповичд/н15883710.991571158837000
Член Наглядової радиКузьменко Валерiй Миколайовичд/н126840.87773612684000
Член Наглядової радиЖуравльова Ольга Валерiївнад/н380522.6332138052000
Член наглядової радиПекуровський Iгор Леонiдовичд/н14471710.014462144717000
Член наглядової радиШвець Андрiй Михайловичд/н14938710.337628149387000
Член Наглядової радиПекуровський Олександр Леонiдовичд/н588474.07223158847000
Голова Ревiзiйної комiсiїДубiна Наталiя Андрiївнад/н000000
Член Ревiзiйної комiсiїПекуровська Ольга Кузьмiвнад/н615654.26031761565000
Член Ревiзiйної комiсiїДанькевич Ольга Вiкторiвнад/н9060.062695906000
Усього 701596 48.550663 701596 0 0 0