ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 21.04.2017
Кворум зборів** 99.38
Опис Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Розгляд та затвердження звiту директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
4. Розгляд та затвердження звiту Нагоядової ради Товариства за 2016 рiк.
5. Розгляд та затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу Товариства за 2016 рiк.
7. Розподiл прибутку за 2016 рiк та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Обрання членiв Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї.
12. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
До перелiку питань до порядку денного пропозицiй не поступало.
Всi питання розглянуто та прийнятi рiшення:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: голова лiчильної комiсiї та члени лiчильної комiсiї. Строк повноважень призначеної лiчильної комiсiї встановити до дати закриття зазначених загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрати голову та секретаря зборiв. Затвердити регламент проведення загальних зборiв.
3. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк прийняти до вiдома та затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовiльною.
4. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк прийняти до вiдома та затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною.
5. Звiт (висновки) Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк прийняти до вiдома та затвердити. Роботу Ревiзiйної комiсiї визнати задовiльною.
6. Затвердити рiчний звiт, фiнансову звiтнiсть та баланс ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" за 2016 рiк. Затвердити прибуток Товариства за 2016 рiк в розмiрi 76284,59 гпн.
7. Здiйснити розподiл отриманого прибутку за 2016 рiк в розмiрi 76284,59 грн. наступним чином:
- 32932,19 грн. (56,83% вiд розмiру чистого прибутку за 2016 рiк) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матерiально-технiчної бази пiдприємтсва;
- 43352,40 грн. (43,17% вiд розмiру чистого прибутку за 2016 рiк) спрямувати на виплату дивiдендiв за 2016 рiк.
Нарахувати та виплатити акцiонерам ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" дивiденди за результатами дiяльностi ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" у 2016 роцi на загальну суму 43352,40 грн. Розмiр дивiдендiв, що припадає на одну акцiю, становить 0,03 грн.
Виконавчому органу Товариства, протягом 12-ти днiв з моменту складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, повiдомити акцiонерiв простим поштовим листом про дату, розмiр, порядок та строки виплати дивiдендiв.
Здiйснити виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам.
8. В зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень голови та членiв наглядової ради, припинити повноваження наглядової ради в повному складi.
9. Обрати членами наглядової ради Товариства п'ять осiб, строком до наступних рiчних загальних зборiв Товариства.
10. Затвердити умови цивiльно-правового договору з головою та членами наглядової ради Товариства в редакцiї, що доведена до вiдома присутнiх. Вiд iменi Товариства уповноважити на пiдписання вищезазначених договорiв з головою та членами наглядової ради директора Товариства. Затвердити бюджет наглядової ради на 2017 рiк в межах 120000,00 грн.
11. В зв'язку з закiнченням строку дiї повноважень голови та членiв ревкомiсiї, припинити повноваження ревiзiйної комiсiї в повному складi.
12. Обрати членами ревiзiйної комiсiї Товариства три особи термiном на три роки, вiдповiдно до Статуту Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.