ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн 43352.4 0 43352.4 0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн 0.03 0 0.03 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн* 0 0 36071.89 0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 02.04.2018 д/н 12.05.2017 д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату ** д/н д/н д/н д/н
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату ** д/н д/н д/н д/н
Опис Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного перiоду - 26 лютого 2018 року (Протокол № 23 рiчних загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" вiд 26.02.2018р). Дата призначення дати складання перелiку осiб, що мають право на отримання дивiдендiв та встановлення порядку та строкiв виплати дивiдендiв - 16 березня 2018 року (Протокол № 3 Наглядової ради ПрАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" вiд 16.03.2018р.) Дата складення перлiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за результатами звiтного перiоду - 02 квiтня 2018 року (Протокол № 3 засiдання наглядової ради ПрАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" вiд 16.03.2018р). Строки виплати дивiдендiв за результатами звiтного перiоду: з 12 квiтня 2018 року по 26 серпня 2018 року.Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi – 43352,40 грн.; 0,03 грн. на одну просту акцiю. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: виплати здiйснюватимуться шляхом виплати всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi, за умови отримання Товариством вiд акцiонера письмової заяви про виплату дивiдендiв, на поточний (картковий) рахунок акцiонера, або поштовим переказом на адреси акцiонерiв за рахунок акцiонера, або виплата готiвкою через касу Товариства.
Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв у звiтному перiодi - 21 квiтня 2017 року (Протокол № 22 рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" вiд 21.04.2017р). Дата складення перлiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв у звiтному перiодi - 12 травня 2017 року (Протокол № 2 засiдання наглядової ради ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" вiд 24.04.2017р). Строки виплати дивiдендiв у звiтному перiодi: з 23 травня 2017 року по 20 жовтня 2017 року.Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi – 43352,40 грн.; 0,03 грн. на одну просту акцiю. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi здiйснюється пiсля утримання податкiв, за заявою акцiонера, на поточний (картковий) рахунок акцiонера або поштовим переказом.
У звiтному роцi було виплачено дивiдендiв на суму 36071,89 грн., а саме: за результатами дiяльностi 2015 року - 96,60 грн.; за результатами дiяльностi 2016 року - 35975,29 грн.
Станом на дату розкриття рiчної iнформацiї сума невиплачених дивiдендiв становить 13685,53 грн. Причина невиплати - вiдсутнiсть звернення акцiонерiв.

_____________

* У випадку виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритого в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.

** У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.»;