ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ "НIЛ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 38054314
Місцезнаходження Україна, Чернігівська область, Новозаводський, м. Чернiгiв, 14017, вул. Iвана Мазепи, буд. 48
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4511
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2012
Міжміський код та телефон 0462935295
Факс 0462935295
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис ТОВ "АКК "НIЛ" надає Товариству послуги по аудиту фiнансової звiтностi. ТОВ "АКК "НIЛ" самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 19356610
Місцезнаходження Україна, Чернігівська область, Деснянський, м. Чернiгiв, 14013, вул. О. Молодчого, буд. 46
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263217
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.08.2013
Міжміський код та телефон 0462774895
Факс 0462651513
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Подольський, м. Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 271467
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.03.2015
Міжміський код та телефон 0445910404
Факс 0444825207
Вид діяльності Оброблення даних, розмiщення iнформацiй на веб-узлах i пов'язана з ними дiяльнiсть; iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп'ютерних систем; консультування з питань iнформатизацiї
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до "Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв", затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ "НДУ" (протокол вiд 04.09.2013 року № 4) та зареєстрованого НКЦПФР 01.10.2013 року, рiшення № 2092.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхове товариство "Гарантiя"
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 14229456
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Печерський, м. Київ, 01601, Печерський узвiз, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 594466
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.01.2012
Міжміський код та телефон 0445816770
Факс 0462777070
Вид діяльності Страхування майна та автотранспорту
Опис ПрАТ "СТ "Гарантiя" надає Товариству послуги по страхуванню майна. ПрАТ "СТ "Гарантiя" не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Еталон"
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 20080515
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Шевченкiвський, м. Київ, 03057, вул. Дегтярiвська, буд. 33-б, 2 пiд'їзд
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 469864
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.07.2009
Міжміський код та телефон 0445902222
Факс 0445902222
Вид діяльності Страхування вiд нещасних випадкiв
Опис ПрАТ "СК "Еталон" надає Товариству послугт по страхуванню вiд нещасних випадкiв. ПрАТ "СК "Еталон" не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.