ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.01.2018
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" за ЄДРПОУ 14310922

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2136 1702
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1232 ) ( 902 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
904 800
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 761 ) ( 745 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1 ) ( 2 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
143 53
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 16 23
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 9 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
150 76
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
150 76
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 150 76

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 765 595
Витрати на оплату праці 2505 691 590
Відрахування на соціальні заходи 2510 152 121
Амортизація 2515 135 115
Інші операційні витрати 2520 260 228
Разом 2550 2003 1649

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1445080 1445080
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1445080 1445080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.1 0.05
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.1 0.05
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Доходи та витрати вiдображено у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) в Товариствi визнається при наявностi всiх умов, а саме: покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив); Товариство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена; є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. При визначеннi доходу застосовується нарахування, згiдно якого доходи вiдображаються у бухгалтерському облiку та звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.
ПАТ "Чернiгiвпобутрадiотехнiка" є платником єдиного податку 3 групи; не платник податку на прибуток на загальних пiдставах; не платник податку на додану вартiсть.


Керівник

 

(підпис)

Пекуровська О.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ромаскевич В.В.