ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ: 14310922
Телефон: 0462-233315
e-mail: chprt@chprt.pat.ua
Юридична адреса: 14030, Україна, м. Чернігів, вул. Захисників України, 9
 
Дата розміщення: 18.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017р.

1. Органiзацiя
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА» далi (Товариство) у 1995 роцi iз Обласного техно-торгiвельного Державного Пiдприємства „Славутич-Сервiс” перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство „Чернiгiвпобутрадiотехнiка”, яке стало його правонаступником. У 2011 роцi, вiдповiдно до Закону України „Про акцiонернi товариства”, перейменовано у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА”.
Основними видами дiяльностi, якими займається товариство, є: здавання власних примiщень в оренду; приготування напоїв.
Товариство знаходиться у мiстi Чернiгiв, вул. Захисникiв України, 9, Україна.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2017р. та склала 7 осiб.

Станом на 31 грудня 2017 року такi акцiонери володiли акцiями Товариства:
Акцiонери Пiдприємства 31.12.2017
ПрАТ „Новатор-сервiс” 14,379688 %
ТОВ „ГРАНД” 13,840064 %
Пекуровський Леонiд Йосипович 10,991571 %
Швець Андрiй Михайлович 10,337628 %
Пекуровський Iгор Леонiдович 10,014462 %
Пекуровська Олена Миколаївна 5,300813%
Iншi 35,135774 %
Всього 100,0 %

Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску Зборами акцiонерiв 26 лютого 2018р.

2. Основа надання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»).
При виборi й застосуваннi облiкових полiтик Товариство керується вiдповiдними стандартами й iнтерпретацiями, з урахуванням роз'яснень по їхньому застосуванню, випущених Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), якi в Українi визначенi в якостi застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть» i є для Товариства прийнятною концептуальною основою загального призначення, яка водночас також є концептуальною основою достовiрного подання. Пiд час вiдсутностi конкретних стандартiв й iнтерпретацiй, керiвництво самостiйно розробляє облiкову полiтику й забезпечує її застосування таким чином, щоб iнформацiя, що представлена у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдала концепцiї, принципам, якiсним характеристикам й iншим вимогами МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi iсторичної вартостi, за винятком частини основних засобiв i фiнансових iнструментiв, що враховують по переоцiненiй вартостi або справедливої на звiтну дату.
Методи оцiнки. Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов'язання при здiйсненнi угоди на ринкових умовах мiж добре обiзнаними, незалежними сторонами, що дiють на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть представляє поточну цiну попиту на фiнансовi активи й поточну цiну пропозицiї на фiнансовi зобов'язання, що котируються на активному ринку.
Для оцiнок i розкритi у данiй звiтностi справедлива вартiсть визначається зазначеним вище образом, за винятком iнструментiв, на якi поширюється МСФО (IFRS) 2, орендних угод, регульованих МСФО (IAS) 17, а також оцiнок, порiвнянних, але не рiвних справедливiй вартостi (наприклад, чиста можлива вартiсть реалiзацiї при оцiнцi запасiв по МСФО (IAS) 2 або цiннiсть використання при оцiнцi знецiнення по МСФО (IAS) 36).
Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2017 рiк затвердженi наказом по Товариству № 01 вiд 02.01.2017 року та Наказом № 1 вiд 02.01.2013 року. Облiкова полiтика вiдповiдає всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання фiнансової звiтностi за МСФЗ. Облiкова полiтика за МСФЗ використовується з метою складання фiнансової звiтностi.
Концептуальною основою складання фiнансової звiтностi за 2017 рiк є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (надалi – МСФЗ), що вiдповiдає вимогам ст. 12 Закону України «Про бухгалтерськiй облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi». Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2017 рiк складена на основi МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» за формами фiнансовї звiтностi, якi затвердженi Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07 лютого 2013 року (iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 627 вiд 27 червня 2013 року), у межах чинного законодавства, нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України та мiжнародних стандартiв.
При складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ в 2017р. Товариство дотримувалося принципiв складання фiнасової звiтностi, викладених у Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi за МСФЗ та основних принципiв, передбачених ст. 4 Закону України «Про бухгалтерськiй облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi», а саме:
- методу нарахування (результати операцiйних та iнших подiй визнаються, коли вони здiйснюються, а не коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються в фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться);
- безперервностi дiяльностi (фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство є безперервно дiючим та залишається дiючим в осяжному майбутньому);
- зрозумiлостi;
- доречностi (суттєвостi);
- достовiрностi (правдивiсть подання, превалювання сутностi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота);
- зiставностi;
- можливостi перевiрки, тощо.

Принцип безперервностi дiяльностi.
Керiвництво товариства здiйснило оцiнку щодо можливостi подальшої безперервної дiяльностi Товариства за визначеними видами дiяльностi та впевнилося, що Товариство має ресурси для продовження дiяльностi в досяжному майбутньому. Таким чином, складання фiнансової звiтностi було здiйснено виходячи з принципу безперервностi дiяльностi. В найближчому майбутньому Товариство продовжуватиме вiдчувати вплив нестабiльної економiки в державi. Наслiдком цьому є невизначенiсть, яка здатна iстотним чином впливати на майбутнi операцiї, на можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариством, а також на її готовнiсть своєчасно обслуговувати i погашати свої борги (зобов’язання) при настаннi термiнiв їх погашення. Економiчна стабiльнiсть бiльшою мiрою залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi реалiзує уряд України та розвитку фондового ринку України. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Товариство функцiонуватиме в майбутньому. Це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання Товариством узятих на себе зобов’язань в ходi своєї звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiдними, якби Товариство не мало можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому або у випадку коли вона була б вимушена реалiзовувати свої активи не в ходi своєї звичайної господарськiої дiяльностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2017 р. є звiтнiстю, складеною у повнiй вiдповiдностi з МСФЗ, при цьому принцип зiставностi шляхом надання порiвняльної iнформацiї реалiзований Товариством наступним чином:
- при складаннi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 р. та Звiту про рух грошових коштiв за 2017 р. Товариством надається порiвняльна iнформацiя за 2016 рiк, яка була надана при складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ в 2016 роцi;
- при складаннi Звiту про власний капiтал за 2017 рiк Товариством надається iнформацiя щодо розмiру власного капiталу станом на початок 2017 р.
При складннi фiнансової звiтностi на основi МСФЗ за 2017 рiк Товариство застосовує МСФЗ, що чиннi на 31.12.2017 р.та якi офiцiально оприлюдненi на веб-сайтi МФУ. Принципи облiкової полiтики, використанi при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi, представленi нижче. Данi положення облiкової полiтики послiдовно застосовувалися до всiх представлених у звiтностi перiодах, якщо iнше не зазначено.

Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валютою подання звiтностi є нацiлнальна валюта України – гривня, i вона є функцiональною валютою фiнансової звiтностi Товариства. Фiнансова звiтнiсть складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодрм, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк. Для даної звiтностi це перiод з 01 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

Суттєвi положення облiкової полiтики
Принципи оцiнок
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з використанням принципу облiку по iсторичнiй вартостi за виключенням iнвестицiй, що пiдлягають оцiнцi за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, та iнвестицiй, що є в наявностi для продажу.

Використання суджень та припущень
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i грунтуються на досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi за iснуючих обставин вважаються обгрунтованими. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi та собiвартостi iнвестицiйної нерухомостi.

3. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
• дебiторська заборгованiсть;
• фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизованою вартiстю – кредити банкiв

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiквої полiтики.

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках, та короткостроковi депозити з первiсним строком погашення 9 мiсяцiв або менш.

Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть, визначається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними – на основi групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

Фiнансовi зобов’язання
Кредити банкiв
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь – яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.

Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов’язання одночасно

Основнi засоби
Товариство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 5000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.

Подальшi витрати
Товариство не визнає в балансової вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

Амортизацiя основних засобiв, термiн корисної експлуатацiї
Для визначених класiв основних засобiв використовуються такi строки корисної експлуатацiї:
- будiвлi - 20 рокiв;
- машини та обладнання - 5-7 рокiв;
- транспортнi засоби - 5 рокiв;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3-4 роки;
- iншi основнi засоби - 2-7 рокiв.
Встановлений прямолiнiйний метод амортизацiї застосовується для розподiлу суми, що амортизується, на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням щорiчної норми 33%. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.

Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю.

Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов’язанi з продажем. Амортизацiя на таки активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про фiнансовi результати.

Оренда
Фiнансова оренда – це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендодавець на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як зобов’язання за сумами, що дорiвнюють справедливої вартостi наданого в оренду майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими доходами.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.

Податки на прибуток
Товариство не визнає витрати з податку на прибуток, тому що знаходиться на спрощенiй системi оподаткування та сплачує єдиний податок з доходiв.

Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання.

Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток – пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Пенсiйнi зобов’язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду України. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна плата.

Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiдно доходи.

Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Умовнi зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження еконо¬мiчних вигод є ймовiрним.

Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань.
Зобов’язання розкривати iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку i вiдповiднi угоди (наприклад, угоди про надання забезпечення) застосовуються до усiх визнаних фiнансових iнструментiв, якi згортаються вiдповiдно до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: представлення iнформацiї».

Новi i переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, якi повиннi застосовуватися Товариством.
В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, яка застосовувалася в попередньому звiтному роцi. Деякi новi стандарти i iнтерпретацiї стали обов'язковими для застосування з 1 сiчня 2017 року. Нижче приведенi новi i переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, якi повиннi застосовуватися Товариством нинi або в майбутньому.
При складаннi цiєї фiнансової звiтностi керiвництво Товариства здiйснило оцiнку впливу на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв та змiн до них.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» (випущено у липнi 2014 року, а обов’язкове застосування перенесено на 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати) - використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та зобов'язань. Вiдповiдно до цього стандарту фiнансовi активи повиннi вiдноситися до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi в подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю; фiнансовi активи, якi в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та фiнансовi активи, якi в подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибуткiв чи збиткiв.
Вiдповiдне рiшення приймається при первiсному визнаннi фiнансових iнструментiв. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi суб’єкта господарювання, яку вiн використовує для управлiння своїми фiнансовими iнструментами, та вiд характеристики грошових потокiв вiд такого iнструмента згiдно договору.
Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент капiталу утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв.
МСФЗ 9 є добровiльним, i Товариство наразi не планує застосовувати його iснуючу версiю та оцiнює вплив нового стандарту на фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ 15 «Виручка по договорах iз клiєнтами». Цей новий стандарт встановлює основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакету послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватися окремо, а будь – якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, мають вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин змiнюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, пов’язанi з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту. Стандарт випущений 28 травня 2014 року. Суб’єкт господарювання застосовує цей Стандарт до перiодiв рiчної звiтностi, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше. Застосування до бiльш раннiх перiодiв дозволено. Товариством не прийнято рiшення про дострокове застосування цього стандарту.
МСБО 16 «Основнi засоби», МСБО 38 «Нематерiальнi активи». Виправлення належать до методiв амортизацiї, що залежать вiд показника доходу. При використаннi такого механiзму вартiсть активу розподiляють пропорцiйно до вiдношення визнаного в перiодi доходу до загальної суми доходу, очiкуваної до одержання вiд експлуатацiї активу. Рада з МСБО зазначила, що «доходний» метод не завжди достеменно вiдображає природу одержання економiчних вигiд вiд використання активу. Причина в тому, що на дохiд можуть впливати рiзнi чинники (ринкова кон’юнктура, iнфляцiя, тощо).
МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть». Коригування МСФЗ 5 стосується змiнi способу вибуття активiв, призначених до продажу: розглядається декласифiкацiя активу, якщо його передбачається не продати, а передати власнику.
МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв». Правило подання у звiтi лише суттєвих статей однаково стосується i примiток. Систематизовано приклади групування примiток. Пояснюються правила подання у звiтностi промiжних пiдсумкових статей. Не дозволяється дiлити тi статтi, якi згiдно зi стандартами необхiдно окремо подавати у звiтностi. Уточнюється формат подання показникiв iншого сукупного доходу.
Прийнятi iншi новi положення бухгалтерського облiку, як вважає керiвництво Товариства, не мають i не матимуть суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства пiсля їх прийняття, зокрема:
- МСФЗ 14 «Вiдстроченi платежi по дiяльностi, що здiйснюється за регульованими тарифами» - випущений в сiчнi 2014 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати;
- «Продаж чи внесок активiв у асоцiйоване чи спiльне пiдприємство iнвестором» - змiни до МСБО 10 i МСБО 28, випущенi у вереснi 2014 року i застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати;
- «Облiк угод iз придбання часток пiдприємств у спiльних операцiях» - змiни до МСБО 11, випущенi в травнi 2014 року i вступають в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати;
- «Роз’яснення прийнятних методiв нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв» - змiни до МСБО 16 та МСБО 38, випущенi в травнi 2014 року i вступають в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати;
- «Застосування методу пайової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi» - змiни до МСБО 27, випущенi у серпнi 2014 року i вступають в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року.

4. Дохiд вiд реалiзацiї
2017 2016
Дохiд вiд реалiзацiї послуг 2040 1702
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 96 0
Всього доходи вiд реалiзацiї 2136 1702

5.Собiвартiсть реалiзацiї
2017 2016
Виробничi витрати 0 0
Сировина та витратнi матерiали 728 562
Витрати на персонал 330 215
Амортизацiя 118 95
Iншi 56 30
Всього 1232 902

6. Витрати на збут
2017 2016
Витрати на транспорт 0 0
Витрати на персонал 0 0
Маркетинг та реклама 0 0
Iншi 0 0

7. Адмiнiстративнi витрати
2017 2016
Витрати на персонал 513 523
Утримання основних засобiв 0 0
Витрати на охорону 0 0
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 17 20
Iншi 231 202
Всього адмiнiстративних витрат 761 745

8. Фiнансовi доходи та витрати
2016 2016
Процентнi доходи
Вiдсотки на депозитному рахунку в банку 16 23
Всього процентнi доходи 16 23
Процентнi витрати 0 0
Банкiвськi кредити та овердрафти 0 0
Фiнансовий лiзинг 0 0
Всього процентнi витрати 0 0

9. Збитки вiд необоротних активiв, призначених для продажу.
Станом на 31.12.2017 Товариство не має необоротних активiв, призначених для продажу.

10. Основнi засоби
За iсторичною вартiстю Будiвлi Машини та обладнання Транспорт Меблi та приладдя Iншi Всього
1 2 3 4 5 6 7
Справедлива вартiсть
на 01.01.2017 2591 81 0 86 27 2785

Надходження 39 64 0 4 6 113
Перемiщення з
незавершеного будiвництва

Перемiщення в iнвестицiйну
нерухомiсть
Вибуття 0 0 0 5 1 6
31 грудня 2017 року 2630 145 0 85 32 2892

Накопичена амортизацiя 1199 58 0 38 32 1327


11. Короткострокова дебiторська заборгованiсть представлена заборгованiстю за безпроцентними позиками, виданими працiвникам Товариства на строк до одного року. Станом на 31 грудня 2017 року незакiнчених договорiв – 2 шт. на загальну суму 10 тис. грн. Термiн погашення позик – вересень 2018 року.

12. Iнвестицiйна нерухомiсть
31 грудня 2017 31 грудня 2016
На початок перiоду 1422 1477
Змiна справедливої вартостi
Перемiщення з основних засобiв
На кiнець перiоду 1422 1477

13. Запаси
31 грудня 2017 31 грудня 2016
Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 7 5
Товари (за чистою вартiстю реалiзацiї) 2 0
Всього запаси 9 5

14. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
31 грудня 2016 31 грудня 2016
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 50 57
Аванси, виданi 15 31
Розрахунки з бюджетом 0 0
Iнша дебiторська заборгованiсть 10 12
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi 0 11
Чиста вартiсть торгiвельної дебiторської заборгованостi 75 89

Аналiз простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi, представлено наступним чином:
31 грудня 2017 31 грудня 2016
До 30 днiв 11 6
30-60 днiв 5 2
60-90 днiв 0 0
90-120 днiв 0 0
Бiльше 120 днiв 34 49
Всього 50 57

15. Грошовi кошти
31 грудня 2017 31 грудня 2016
Каса та рахунки в банках, грн. 303 35
Всього 303 35

16. Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 1 445 080 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi.

17. Короткостроковi забезпечення
31 грудня 2017 31 грудня 2016
Резерв вiдпусток 5 29
Пенсiйне забезпечення за програмою з визначеним внеском 0 0
Всього 5 29

18. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
31 грудня 2017 31 грудня 2016
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 56 45
Розрахунки з бюджетом 39 30
Заробiтна плата та соцiальнi внески 36 21
Iншi 163 103
Всього кредиторська заборгованiсть 294 199

19. Пенсiї та пенсiйнi плани.
Товариство не має недержавної пенсiйної програми.

20. Умовнi зобов'язання.
Судовi позови
Протягом 2017 року Товариство не подавало та не отримувало судових позовiв.

21. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.

Нестабiльнiсть на мiжнародних ринках та на ринку України
Протягом останнього року економiки багатьох країн вiдчули нестабiльнiсть на фiнансових ринках. Внаслiдок ситуацiї, яка склалася в Українi та за кордоном, незважаючи на можливе вжи¬вання стабiлiзацiйних заходiв українським Урядом, на дату затвердження даної фiнансової звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Стан економiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i, як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що активи Товариства не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi, що вплине на результати його дiяльностi.

Економiчне середовище
Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно зi строками погашення.
Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернен¬ня та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.

Знецiнення нацiональної валюти
Нацiональна валюта - українська гривня (грн.) – на протязi року трохи знецiнилась у порiвняннi з основними свiтовими валютами. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються Нацiональним банком на 31.12.2016 р - 27,1908 та 31.12.2017 – 28,0672 грн. за 1 долар США. Офiцiйнi обмiннi курси, якi встановлюються Нацiональним банком на 31.12.2016 р - 28,4226 та 31.12.2017 – 33,4954 грн. за 1 Євро.

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

22. Управлiння капiталом.
Метою Товариства при управлiння капiталом є забезпечення безперервної дiяльностi для отримання прибутку акцiонерами та iншими зацiкавленими сторонами, а також пiдтримання оптимальної структури капiталу для уникнення зменшення витрат на його залучення. Для пiдтримання структури капiталу та його коригування Товариство може повернути капiтал акцiонерам, випустити новi акцiї або продати активи для зменшення суми заборгованостi. В рамках управлiння капiталом керiвництво Товариства контролює величину капiталу на пiдставi аналiзу спiввiдношення власних та позикових коштiв. Це спiввiдношення розраховується як чиста сума зобов’язань, роздiлена на загальну суму капiталу. На протязi звiтного перiоду пiдхiд керiвництва до управлiння капiталом Товариства не змiнювався.

23. Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй
Виходячи з того, що за результатами роботи ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» за 2016 рiк фiнансовий результат – прибуток у розмiрi 76 тис.грн., та враховуючи середньорiчну кiлькiсть простих акцiй – 1445080 шт., прибуток на одну акцiю склав 0,0526 грн. За результатами роботи ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» за 2017 рiк фiнансовий результат – прибуток у розмiрi 150 тис.грн., та враховуючи середньорiчну кiлькiсть простих акцiй – 1445080 шт., прибуток на одну акцiю склав 0,1035 грн.

24. Розподiл дивiдендiв.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» за 2016 рiк Товариство отримало прибуток, у розмiрi 76 тис.грн. На рiчних загальних зборах акцiонерiв 21 квiтня 2017 року (Протокол № 22) було прийнято рiшення: частку прибутку, в розмiрi 43 тис.грн., вiдрахувати на виплату дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв, що припадає на одну акцiю, становить 0,03 грн.

25. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
До складу пов’язаних сторiн Товариством було вiднесено:

Назва пов’язаної особи Опис ознаки зв’язку
I. Материнське пiдприємство - -
II. Пiдприємства, якi здiйснюють спiльний контроль або мають суттєвий вплив -
III. Дочiрнi пiдприємства -
IV. Асоцiйованi пiдприємства -
V. Спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником -
VI. Iншi пов’язанi сторони
- ФОП Швець А. М. Член наглядової ради
- Пекуровський Л. Й. Член наглядової ради
- Пекуровська О. М. Директор
- Пекуровський О.Л. Працiвник, член наглядової ради

Iнформацiя про операцiї Товариства iз пов’язаними сторонами за 2017 представлена нижче.
тис. грн.
Вид операцiї 2017
Операцiї придбання
товарiв
нерухомостi та iнших активiв
отримання послуг
оренднi послуги 13
отримання позик
внески до статутного капiталу грошовими коштами
внески до статутного капiталу у натуральнiй формi
надання гарантiй
погашення зобов’язань за Товариство
Операцiї продажу
товарiв, готової продукцiї
нерухомостi та iнших активiв
надання послуг
оренднi послуги 11
надання позик 5
внески до статутного капiталу грошовими коштами
внески до статутного капiталу у натуральнiй формi
надання гарантiй
погашення зобов’язань за пов’язану сторону
Iншi операцiї

Залишки у розрахунках Товариства iз пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2017:
- Пекуровський О.Л. – 3 тис. грн.

Iнформацiя щодо винагороди провiдного управлiнського персоналу Товариства.
Провiдний управлiнський персонал - тi особи, якi безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, управлiння та контроль дiяльностi Товариства. До провiдного управлiнського персоналу у Товариствi було вiднесено:
• членiв наглядової ради Товариства,
• директора Товариства,
• членiв ревiзiйної комiсiї,
• головного бухгалтера.
Провiдний управлiнський персонал Товариства (члени наглядової ради) отримує винагороду. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017, одержали винагороду в сумi 96 тис. грн.

26. Припинення дiяльностi.
ПАТ «Чернiгiвпобутрадiотехнiка» протягом 2016-2017 рокiв не припиняло напрямкiв своєї дiяльностi.

27. Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi.
Управлiнський персонал прийняв рiшення не проводити перерахунок фiнансової звiтностi за 2017 рiк на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї».

28. Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Всi подiї пiсля дати балансу здiйснювались в межах операцiйної дiяльностi Товариства.
Подiй, якi вимагають коригування фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2017 року та за 2017 рiк вiдповiдно до МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» та якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня 2017 року та за 2017 рiк, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства, не вiдбувалося.
Пiсля дати балансу загальними Зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРНIГIВПОБУТРАДIОТЕХНIКА" (Протокол № 23 вiд 26.02.2018р.) було прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.

д/н